Utvalgt arbeidsplass:Norsk pasientskadeerstatning

Artikkel

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som har fått en skade i forbindelse med behandling i helsetjenesten. Vi har 155 ansatte og en stab på mer enn 70 interne sakkyndige spesialister (leger, tannleger og sykepleiere).

Sakkyndigmøte hos NPE. Foto: NPE

NPEs oppgave er å utrede erstatningskrav fra pasienter på en nøytral måte. Saksbehandlingen er gratis. Våre vedtak baserer seg i hovedsak på journaler, uttalelse fra pasienten og behandlingsstedet, i tillegg til vurdering fra medisinsk sakkyndige. En annen viktig oppgave for oss er å bidra med statistiske data og kunnskap om pasientskader til helsetjenestens arbeid med å bedre pasientsikkerheten.

Pasienten i sentrum

Pasienten i sentrum er NPEs visjon. Vi jobber aktivt med å informere om pasientskadeordningen til pasienter og helsetjeneste. Målet med pasientskadeordningen er at alle som får en skade etter feilbehandling, ikke skal lide noe økonomisk tap som følge av dette. NPEs utredning vil se på om det har skjedd en svikt i behandlingen og om dette har ført til et økonomisk tap for pasienten. I de tilfellene pasienten har rett til erstatning, beregnet og utbetaler NPE det riktige erstatningsbeløpet.

Medhold i 19 000 saker

NPE ble opprettet i 1988. Fra ordningens begynnelse og frem til i dag har vi behandlet over 65 000 erstatningssaker, og 19 000 pasienter og pårørende har fått erstatning. I perioden 2009 – 13 behandlet vi 20 000 saker og utbetalte 4 milliarder kroner i erstatning. I 2013 mottok vi vel 5 000 nye saker og hadde en rekordhøy utbetaling på nærmere 1 milliard kroner. Om lag en tredel av pasientene får medhold i sitt krav. Den vanligste årsaken til medhold er at skaden skyldes behandlingssvikt.

Hvem er de ansatte?

Ansatte som behandler erstatningskrav har variert bakgrunn, blant annet fra jus, helsefag og samfunnsfag. Vi har også dyktige medarbeidere innen statistikk, arkiv/dokumenthåndtering, kommunikasjon, økonomi og IKT. I tillegg har NPE tilknyttet medisinsk sakkyndige på avtalebasis.

www.npe.no finner du mer informasjon om NPE og om arbeidet som sakkyndig, i tillegg til relevant statistikk innenfor sakene vi har behandlet.

For ledige stillinger hos NPE, se http://legejobber.no

Anbefalte artikler