LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

I praksis er det nesten bare forskningspublisering som gir akademisk meritt ved universitetene. Så lenge det er slik, vil studentundervisningen alltid bli nedprioritert

Mål for gode lærere

Nytt studiesemester

Medisinsk utdanning er i endring. Målet er å utdanne leger med kompetanse som samsvarer med samfunnets behov. Lykkes vi? Hvordan kan medisinstudiet bedre fremme kritisk tenkning, refleksjon og livslang læring? Hva skal til for at forskere skal bli mer opptatt av undervisning? Vi markerer starten på et nytt akademisk år med flere artikler om utdanning av leger.

Mål for gode lærere

Kjendisforeleseren

Mål og midler i legeutdanningen

Intellektuelt underernærte legestudentar

Legers profesjonalitet

Klinikere og universitetslærere er viktige rollemodeller for legestudentene. Legers profesjonalitet er ikke begrenset til kunnskaper og praktiske ferdigheter – en god lege er flink til å kommunisere med sine pasienter og til å forstå deres situasjon. En god lege må vise menneskelighet og empati og ha evne til etisk refleksjon. Hvordan kan medisinsk profesjonalitet læres?

Legestudiets skjulte læring – det bøkene ikke forteller

Profesjonalitet kommer ikke av seg selv

Siteringsanalyse ved norske helseforetak

Hvor ofte en vitenskapelig artikkel siteres av andre forskere brukes ofte som et uttrykk for artikkelens innflytelse og implisitt også for kvalitet. Blant artikler med forfattere fra norske helseforetak i perioden 2005 – 11 var artikler fra Helse Stavanger og Diakonhjemmet sykehus mest sitert. Oslo universitetssykehus og Helse Bergen hadde flest høyt siterte artikler. Hvordan skal slike studier tolkes?

Siteringsanalyse av vitenskapelige artikler fra norske helseforetak 2005 – 11

En mann i 40-årene med hevelse i øyehulene

Smerter og hevelse i begge øyehuler og avtakende visus – hva feilet pasienten? Utredningen viste en sjelden sykdom med mange organmanifestasjoner.

En mann i 40-årene med hevelse i begge øyehuler

Anbefalte artikler