Antiepileptiske medikamenter i svangerskapet

Gyri Veiby Om forfatteren
Artikkel

Antiepileptika i svangerskap er forbundet med økt risiko for medfødte misdannelser og forsinket psykomotorisk utvikling hos barnet.

Gyri Veiby. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

Antiepileptika kan forhindre komplikasjoner knyttet til krampeanfall under svangerskap, men kan også teoretisk skade fosterutviklingen. Jeg har i min avhandling undersøkt svangerskapskomplikasjoner, neonatale utfall og postnatal utvikling ved maternell epilepsi. Avhandlingen er basert på store datasett fra Medisinsk fødselsregister og Den norske mor og barn-undersøkelsen.

Avhandlingen viser at kvinner med epilepsi har økt forekomst av preeklampsi (oddsratio 1,6), blødning i 3.trimester (oddsratio 2,0) og keisersnitt (oddsratio 1,6). Antiepileptika i svangerskap medfører også økt risiko for alvorlige misdannelser, særlig knyttet til medikamentet valproat (oddsratio 2,5). Topiramat er forbundet med økt risiko for at barnet er lite for svangerskapsalderen, både i fødselsvekt (oddsratio 3,3) og i hodeomkrets (oddsratio 7,2). Videre fant vi at antiepileptika in utero er assosiert med forsinket motorikk (oddsratio 2,2) og språk (oddsratio 2,1) ved 36 måneders alder samt høyere forekomst av autistiske trekk (oddsratio 3,6). Tilsvarende risiko ble ikke påvist ved maternell epilepsi uten antiepileptika i svangerskap eller hos barn av fedre med epilepsi. Dette tyder på at signifikante utfall i epilepsigruppen var medikamenteffekter og ikke relatert til forskjeller i psykososiale bakgrunnsvariabler. Avhandlingen viser videre at amming ved samtidig antiepileptikabehandling ikke er forbundet med forsinket motorisk eller sosial utvikling hos barnet.

Svangerskap hos kvinner med epilepsi bør alltid planlegges på forhånd. Spesielt må indikasjon for antiepileptikabehandling vurderes nøye. Kvinner med epilepsi skal ha forsterket svangerskapsoppfølging, og barn som har vært eksponert for antiepileptika i fosterlivet bør vurderes med tanke på forsinket utvikling. Kvinner med epilepsi bør oppfordres til å amme også når de bruker antiepileptika.

Disputas

Gyri Veiby disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 22.11. 2013. Tittelen på avhandlingen er Outcome in children born to mothers with epilepsy. Register-based studies on the teratogenicity of antiepileptic drugs.

Anbefalte artikler