Reservasjon på dagsordenen

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Mange hadde bedt Legeforeningen behandle spørsmålet om reservasjon på ny. Saken var oppe til debatt på landsstyremøtet onsdag og torsdag.

Avstemning etter reservasjonsdebatten. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Under Legeforeningens landsstyremøte i Alta 6.6. 2013, samlet landsstyret seg om et vedtak som legger til grunn at det skal kunne legges til rette for reservasjonsadgang ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. I oktober samme år inngikk Krf, Høyre og Frp en samarbeidsavtale som åpnet for en reservasjonsmulighet for fastleger etter dialog med Legeforeningen.

Stor samfunnsdebatt

Siden har reservasjon ved henvisning til abort vært en av de største samfunnsdebattene det siste året. Det var derfor viktig for landsstyret å diskutere prosessen bak og, ikke minst, regjeringens løsning som ble presentert i våres. President Hege Gjessing konstaterte at saken har vært kompleks, men var glad for at mange av Legeforeningens medlemmer tok debatten på alvor og deltok fortløpende i diskusjonen.

– Jeg er glad for at Legeforeningen til slutt har kunnet bidra til det som ser ut til å være en god løsning på denne saken, sa presidenten til landsstyret.

Vedtak til avstemming

Mange av delegatene tok til talerstolen for å fortelle landsstyret om hvordan de synes debatten om reservasjon har utviklet seg. De dannet dermed grunnlaget for det som ble en bred og grundig debatt.

Til slutt samlet landsstyret seg, med 132 mot 7 stemmer, om følgende vedtak:

«Landsstyret tar til etterretning sentralstyrets redegjørelse og håndtering av saken. I høringsrunden om lov- og forskriftsregulering av fastlegers reservasjonsmulighet ved henvisning til abort gikk et flertall av Legeforeningens høringsinstanser imot høringsforslaget.

Fremtidige saker om samvittighetsspørsmål skal vurderes i hver enkelt sak.»

Dette innebærer at landsstyrets vedtak fra 2013 står uendret.

Det ble fremmet og votert over et resolusjonsforslag fra Elisabeth Swensen med flere. Forslaget ble nedstemt med 53 mot 83 stemmer. Resolusjonsforslaget er tilgjengelig på Legeforeningens hjemmesider.

Regjeringens nye forslag vil sendes ut med høringsfrist 15. september i år. Det skal i tillegg nedsettes et arbeidsutvalg som skal utrede samvittighetsspørsmål i norsk arbeidsliv i lys av menneskerettighetskonvensjonen. Legeforeningen ønsker dette arbeidet velkommen.

Anbefalte artikler