Utvalgt arbeidssted:Velkommen til Finnmarkssykehuset!

Artikkel

Finnmarkssykehuset skal være en trygghetsbase for befolkningen i Finnmark og skal yte spesialisthelsetjenester av høy faglig kvalitet og som kjennetegnes av respekt, åpenhet og tilgjengelighet i møte med pasienter og pårørende.

Leger og luftambulansepersonell i Finnmarkssykehuset. Foto: Frank Rune Isaksen

Finnmarkssykehuset er ett av fem helseforetak i Helse Nord og har ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Finnmark fylke. Finnmarkssykehuset har Hammerfest som administrativ hovedbase, der også det ene av foretakets to sykehus befinner seg. Det andre sykehuset er i Kirkenes. Den psykiatriske helsetjenesten og rusomsorgen er svært desentralisert og er lokalisert rundt i hele fylket.

Finnmark har en godt utbygd desentralisert spesialisthelsetjeneste – i nasjonal sammenheng fremstår Alta-modellen som et utstillingsvindu for gode og velfungerende desentraliserte spesialisthelsetjenester. I tillegg har vi en betydelig aktivitet i Karasjok, som har spesiell oppmerksomhet rettet mot helsetjenester til den samiske befolkningen. De fleste kommunene i Finnmark har sykestueplasser – totalt 40 – som Finnmarkssykehuset finansierer/subsidierer, og som ut fra avstander og befolkningstetthet gir innbyggerne i Finnmark et godt og trygt helsetilbud i nærheten av der de bor.

Finnmarkssykehuset har valgt å organisere sin virksomhet i fem enheter (klinikker): Kirkenes, Hammerfest, klinikk for psykisk helsevern og rus, prehospitale tjenester og drift. Støttefunksjonene (økonomi, regnskap, personal, lønn, teknisk drift og forskning- og fagutvikling) er virksomhetsovergripende. På grunn av de store avstandene i fylket er det vedtatt å opprettholde to sykehus med akuttfunksjoner innen medisin, kirurgi og fødselsomsorg. Psykiatrien består av tre DPS-er, lokalisert i seks ulike geografiske områder i fylket. I psykiatrien har vi et Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS), som har et nasjonalt ansvar for å tilby og utvikle helsetjenester til den samiske befolkningen.

Med de avstandene vi har i Finnmark, er det spesielt viktig å ha et nært og forpliktende samarbeid med kommunehelsetjenesten, og Finnmarkssykehuset ønsker å være en foregangsmodell for desentraliserte spesialisthelsetjenester i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Anbefalte artikler