()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Behandling med høyfrekvensrespirator til premature ga bedre lungefunksjon og høyere skoleprestasjoner enn behandling med konvensjonell respirator.

  Overlevelsen hos barn født før 28. svangerskapsuke er dramatisk bedret de siste tiårene. Dette skyldes blant annet bruk av surfaktant, lungemodningssprøyter med steroider gitt til den gravide før fødselen og mer teknologisk avanserte respiratorer.

  Ved årtusenskiftet ble rundt 800 nyfødte født før 29. uke randomisert til enten høyfrekvent eller konvensjonell respiratorbehandling. Ved 36 ukers alder fant man ingen forskjeller i overlevelse eller lungesykdom (1). Da barna var 11 – 14 år gamle, ble drøyt 300 av dem fulgt opp med lungefunksjonstesting og et spørreskjema om skoleprestasjoner (2).

  Spirometri ble brukt som mål på lungesykdom. Selv om forskjellene var små, kom høyfrekvensgruppen best ut for lungefunksjon målt i distale luftveier. De som hadde fått behandling med høyfrekvensrespiratorer, hadde også bedre skoleprestasjoner enn de øvrige.

  – Resultatene må tolkes i lys av det som var tilgjengelig respiratorteknologi ved årtusenskiftet. De såkalt konvensjonelle respiratorene er blitt forbedret med tanke på å unngå lungeskade hos altfor tidlig fødte, sier overlege Bjørn Øglænd ved Nyfødtintensivavdelingen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Man kan derfor ikke på grunnlag av denne studien konkludere med at høyfrekvensbehandling i dag er bedre enn konvensjonell respiratorbehandling. På den annen side påpekes det med rette at suboptimal respiratorbehandling kan gi negativ påvirkning av hjernens utvikling, sier Øglænd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media