Overlevelse etter operasjon for ulcus perforatum

Kenneth Thorsen Om forfatteren
Artikkel

Mortaliteten ved ulcus perforatum kan forutsies med høy treffsikkerhet ved hjelp av seks kliniske variabler.

llustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

Insidensen av ulcus perforatum har vært stabil de siste 30 år. Mortaliteten er høy, det samme er pasientenes gjennomsnittsalder. Vi har nylig gjort en retrospektiv gjennomgang av alle pasienter operert for ulcus perforatum ved Stavanger universitetssjukehus i perioden 2001 – 10 (1).

Studien omfattet 172 pasienter etter at de som ble konservativt behandlet, hadde malignitet i såret eller fikk ulcus perforatum påvist ved obduksjon var blitt ekskludert. Median alder var 68 år, og 52 % var kvinner. 30-dagersmortaliteten var 16 %. Multivariabel logistisk regresjon viste at mortaliteten på dette tidspunktet kunne predikeres ved seks faktorer: høy alder, forsinkelse fra innkomst til operasjon over 24 timer, aktiv kreftsykdom, kreatininnivå (> 118 μmol/l), bilirubinnivå (> 19 μmol/l) og lavt albuminnivå (≤ 37 g/l). Disse faktorene predikerte død i ni av ti tilfeller (areal under kurven, AUC = 0,89). Den diagnostiske treffsikkerheten ved bruk av faktoranalyse var høyere enn ved etablerte skåringssystemer (Boey, ASA og PULP) for ulcus perforatum. Hypoalbuminemi alene hadde også en relativt høy prediktiv verdi (AUC = 0,75)

Muligheten til å kunne forutsi fatale hendelser har konsekvenser for ressursbruk og hvilken informasjon man kan gi pasient og pårørende. Funnene i denne studien vil også kunne benyttes til videre utvikling av skåringssystemer ved ulcus perforatum.

Anbefalte artikler