Grundig og godt om problematferd blant ungdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ogden, Terje

  Hagen, Kristine Amlund

  Adolescent mental health

  Prevention and intervention. 214 s, ill. Hove: Routledge, 2014. Pris GBP 26

  ISBN 978-0-415-68917-5

  Hvordan skal vi forstå at noen ungdommer utvikler problematferd og emosjonelle vansker, og hva viser aktuell forskning er virksomme tiltak for å forhindre eller rette på en slik utvikling?

  Denne boken belyser disse spørsmålene. Den sosialøkologiske modellen, som beskriver problematferd og emosjonelle vansker som et resultat av samspill mellom individet og forhold i omgivelsene (familie, venner og skole/fritid), er sentral i forfatternes forståelse av hvordan vansker utvikles og opprettholdes, og gir også implikasjoner i forhold til forebyggende tiltak og intervensjoner. Det gjennomgående perspektivet er å ta utgangspunkt i ungdommens og familiens egne ressurser, og metodene som implementeres, er familie- og nærmiljøbaserte. Det beskrives tiltak som tar utgangspunkt i nyere evidensbasert forskning, og ulike intervensjoner belyses ved hjelp av kasuistikker. Ettersom det er et mål å forebygge atferdsproblemer så tidlig som mulig, beskrives tiltak overfor både barn og ungdom.

  Tittelen Adolescent mental health skaper forventninger om en gjennomgang av de viktigste psykiske lidelsene hos barn og unge. Det gir denne boken ikke. I kapitlet om internaliserende problemer beskrives depresjon og angst. For øvrig er det stort sett eksternaliserende problemer i form av atferdsvansker og rus som er tema. I og med at begge forfatterne er eller har vært tilknyttet Atferdssenteret, er et slikt fokus ikke overraskende, og man kan anta at boken er skrevet spesielt med tanke på terapeuter og andre som arbeider med barnevernstiltak, atferdsmodifiserede tiltak og rusomsorg. Undertegnede savner likevel mer fokus på problematferd som i større grad er forbundet med internaliserende problemer, spesielt selvskading, som er en vesentlig utfordring også innenfor barnevernsfeltet.

  Når det er sagt; boken anbefales på det sterkeste til alle som jobber med barn og unge som er i risiko for eller har utviklet problematferd. Den er forbilledlig i måten den kritisk gjennomgår eksisterende tiltak på, og den er tankevekkende og bevisstgjørende med hensyn til større grad av differensiering av tiltak – hvilke tiltak virker for hvem? Gjennomgående bruk av kasuistikker gjør det lett å relatere til egen praksis. Boken er inspirerende og gir grunnlag for optimisme. Konklusjonen etter å ha lest boken er at forebyggende tiltak og behandling av problematferd nytter, og at en viktig forutsetning er rett intervensjon til rett tid på rett sted.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media