Positivt grep fra regjeringen

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Regjeringen foreslår å avvikle kommunal medfinansiering i revidert statsbudsjett. – Et viktig grep for å hindre at pasientene ender opp som kasteballer, mener Legeforeningen.

Etter den gradvise innføringen av samhandlingsreformen fra januar 2012, har antall liggedøgn blant utskrivningsklare pasienter gått ned. Samtidig øker antall reinnleggelser for tidlig utskrevne pasienter.

– Legeforeningen advarte allerede før samhandlingsreformen mot kommunal medfinansiering. Vi har støttet reformens tankegang og intensjon om å bygge opp kommunale alternativer til innleggelse i sykehus. Samtidig har vi understreket at nye økonomiske insentiver ikke må føre til økt spill mellom kommuner og sykehus om sårbare pasientgrupper, sier president Hege Gjessing.

Legeforeningen mener at avviklingen, som skal skje fra 2015, vil bedre rammevilkårene for god pasientbehandling i kommunehelsetjenesten.

Ordningen med fritt behandlingsvalg tilføres 17 millioner kroner i revidert budsjett. Midlene skal hovedsakelig gå til IKT-investeringer. Fritt behandlingsvalg skal etter planen innføres i løpet av neste år og det skal først skje innen rusfeltet og psykisk helsevern. Legeforeningen har lenge etterlyst en betydelig satsning på IKT i helsetjenesten.

Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2014/Revidert-budsjett-2014/

Anbefalte artikler