Hypertensjon – utbredt og underdiagnostisert?

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Det er høy forekomst av hypertensjon i en rekke lavinnteksts- og middelsinntektsland. Om lag halvparten av hypertonikerne er klar over sin tilstand, men svært få oppnår tilfredsstillende blodtrykkskontroll.

Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik

Det viser en studie som omfattet mer enn 35 000 personer over 50 år tilfeldig valgt fra befolkningen i Kina, Ghana, India, Mexico, Sør-Afrika og Russland.

Hypertensjon ble definert som systolisk blodtrykk ≥ 140 mm Hg, diastolisk blodtrykk ≥ 90 mm Hg eller bruk av blodtrykkssenkende medikamenter. Forekomsten av hypertensjon i disse landene var sammenliknbar med forekomsten i høyinntektsland – gjennomsnittlig forekomst var 53 % i de seks landene. Sør-Afrika hadde høyest forekomst med 77,9 % (95 % KI 76,4 – 79,4 %), India lavest med 32,3 % (95 % KI 30,3 – 34,3 %). Fedme og lavt fysisk aktivitetsnivå var mer utbredt i Sør-Afrika enn i de fem andre landene. Prevalensen av hypertensjon økte med alder og kroppsmasseindeks (BMI) i alle deltakerlandene, og kvinner hadde høyere sannsynlighet for å ha hypertensjon i alle landene bortsett fra i Kina.

Russland var det eneste landet hvor flertallet av dem med hypertensjon var klar over sin tilstand fra tidligere. Blant deltakerne med hypertensjon var det kun et lite mindretall som oppnådde blodtrykkskontroll. Andelen varierte fra 4 % i Ghana til 14 % i India. Blant dem som fikk blodtrykksbehandling, var 26 % effektivt behandlet, men det var stor variasjon landene imellom.

Forskerne bak studien konkluderer med at til tross for at nesten halvparten kjente til at de hadde hypertensjon, var det ikke tilfredsstillende blodtrykksbehandling og -kontroll. De foreslår blant annet tiltak som å koble hypertensjonsbehandling til utlevering av sosialstønad for å nå frem med medikamenter til rurale befolkningsgrupper.

Anbefalte artikler