Utvalgt arbeidssted:Sørlandet sykehus HF

Artikkel

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er et eget sykehusområde med over 290 000 innbyggere og har virksomhet i Flekkefjord, Kristiansand og Arendal samt distriktpsykiatriske sentre ulike steder i Agder. Sørlandet sykehus HF er del av Helse Sør-Øst.

Lindrende behandling av kreftpasient ved Flekkefjord sykehus. Foto: Kjell Inge Søreide

SSHFs hovedmål er å gi et samlet sykehustilbud for hele Sørlandet, med god tilgjengelighet av spesialisthelsetjenester med høy kvalitet innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering. Kvaliteten skal styrkes gjennom kontinuerlig vekt på kultur, kompetanse, ledelse, kvalitet og sikkerhet, samhandling og ressursutnyttelse.

SSHFs visjon er: Trygghet når du trenger det mest. Kjerneverdiene i SSHFs verdigrunnlag er respekt, tilgjengelighet faglig dyktighet og engasjement.

Kompetanse og fagutvikling

Sørlandet sykehus HF har gruppe 1-status innenfor nevrologi, gastroenterologi, lungemedisin og revmatologi. Sykehuset har delregionale oppgaver innenfor hjertemedisin, intensivhabilitering og strålebehandling.

Sørlandet sykehus HF tilbyr sine ansatte utviklingsmuligheter innen både fag og ledelse. All vår virksomhet er relatert og forankret i kunnskap innen en rekke fagområder, og vi prioriterer etter- og videreutdanning høyt.

Forskning

Sørlandet sykehus HF driver betydelig klinisk forskning. Sykehuset arbeider i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og samarbeider med alle universiteter i Norge. Forskningen inngår som et naturlig element i arbeidet med å etablere robuste fagmiljøer og utdanne egne spesialister.

Antall somatiske innleggelser: 50 862

Antall polikliniske konsultasjoner: 430 641

Antall dagkirurgiske behandlinger: 29 324

Antall analyser i laboratoriefagene: 5 498 411

Antall årsverk: 5 293

Antall ansatte: 7 247

Sørlandet

Sykehuset er en stor og viktig arbeidsplass på Sørlandet, som er en attraktiv landsdel med vakker natur og et mildt og behagelig klima. Sørlandsbyene har mye å by på: urbane bystrøk, trehusmiljøer fra seilskutetiden, et moderne universitet, sterk offshorenæring, et rikt og mangfoldig kulturliv samt gode oppvekstmiljøer for barn og unge.

Les mer på www.sshf.no

Anbefalte artikler