Imponerende om moderne familieterapi

Melanie Ekholdt Huynh Om forfatteren
Artikkel

Henggeler, Scott W.

Schoenwald, Sonja K.

Borduin , Charles M.

Multisystemisk terapi

For barn og unge med alvorlige atferdsvansker. 311 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 429

ISBN 978-82-05-42765-5

Denne læreboken henvender seg til fagfolk som jobber innenfor barnevernet og psykisk helsevern, primært til dem som er direkte involvert i multisystemisk terapi (MST). En gruppe på fem amerikanske professorer i psykiatri og atferdsvitenskap har sammen skapt et nyttig arbeidsredskap.

Multisystemisk terapi er et familiebasert behandlingstilbud hvor ungdommen bor hjemme, og familien får opplæring, veiledning og annen hjelp og støtte der de bor. Terapiformen er et alternativ til institusjonsbehandling og skal være prøvd før eventuell institusjonsplassering i barnevernet.

Boken er pedagogisk oppbygd og begynner med endringsteorien og det kliniske fundamentet og prosessene. Så følger adskilte kapitler hvor man beskriver intervensjoner i familien, i vennekretsen, i skole og på jobb, individuelt og i familiens støtteapparat. Avslutningsvis er det en forskningsoversikt og metoder for kvalitetssikring og forbedring av multisystemisk terapi. Grafiske figurer og tabeller blir hyppig brukt, i tillegg til kasuistikker og eksempler på utfylte behandlingsdokumenter.

Det kan være ganske overveldende å jobbe intensivt med en familie og en ungdom med alvorlige atferdsvansker som vold, kriminalitet og rusmisbruk. En terapeut skal aldri føle seg alene, og et team skal aldri gi opp en ungdom. En multisystemisk terapi-terapeut er derfor en del av et multisystemisk terapiteam som har en multisystemisk terapiveileder tilknyttet teamet, i tillegg til en svært erfaren mulitsystemisk terapikonsulent som henter støtte fra den administrative ledelsen.

Den henviste atferden analyseres nøye for å forstå drivkreftene bak atferden. Deretter lages felles mål og visjoner for teamet og familien, og konkrete, presise mål defineres. Systemiske styrker og behov kartlegges. Det legges vekt på å skape engasjement og behandlingsallianse med både ungdommen, familien og nettverket. Gjennom behandlingsperioden er den samme terapeuten tilgjengelig 24 timer i døgnet. Venner, naboer og slektninger inkluderes for å hjelpe familien til å opprettholde prososial atferd hos ungdommen.

Det er imponerende hvordan forfatterne klarer å integrere atferdens biologiske grunnlag med utnytting av familiens sterke sider.

Dette er en meget grundig innføring i både multisystemisk terapi og teori og bør derfor være obligatorisk lesing for alle familieterapistudenter.

Alle fagpersoner som møter barn og ungdommer med alvorlige atferdsvansker, vil ha stor nytte av lese denne boken. Jeg anbefaler den også for alle leger som jobber i barne- og ungdomspsykiatrien.

Anbefalte artikler