Fremtiden krever et bredere helseperspektiv

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Vi ønsker å sette søkelyset på hvordan miljø påvirker helse og ulikheten i helsetilbudet til svake grupper, både nasjonalt og internasjonalt, sier Hilde Engjom.

Peker på tiltak. Fra venstre Hilde Marie Engjom, Barbro Elisabeth Kvaal, Knut Erling Moksnes, Ingebjørn Bleidvin, Margit Steinholt og Ruth Abraham. Ellen Johanne Annexstad var ikke til stede ved fotograferingen. Foto E J Andersen

Engjom leder Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse i Legeforeningen, et rådgivende utvalg for sentralstyret. Hun forteller at utvalget har et omfattende arbeidsområde fra helsetjenester for sårbare grupper i Norge og internasjonalt, til folkehelse og helsegevinster ved klimatiltak.

– Vi ønsker å bidra til at Legeforeningen kan bruke sin styrke som organisasjon, både for medlemmene og som deltaker i samfunnsdebatten, sier hun.

Helse og klimatiltak

Utvalget vil styrke formidling av kunnskap om helsegevinster i lavutslippssamfunnet og mener Legeforeningen bør utarbeide lett tilgjengelig informasjon om hva legene som enkeltmennesker og som helsepersonell kan bidra med i foretak og primærhelsetjenesten.

– Livsstilsykdommer er en stor utfordring også i Norge og helseeffektene av klimatiltak må vektlegges sterkt, understreker Engjom.

Vil formidle erfaringer

Mangel på kvalifisert helsepersonell fører til mangelfull tilgang til helsetjenester for verdens innbyggere. Organisering og utforming av helsetjenesten påvirker rekruttering og fordeling av ulike grupper helsepersonell både i Norge og internasjonalt. Utvalget ønsker å bidra til å formidle erfaringer fra arbeid med global helse til foreningens medlemmer og bruke dette i arbeidet med å utforme Legeforeningens politiske plattform.

Ulikhet i helse og sårbare grupper

Det globale perspektivet kan også belyse ulikhet i helse i Norge. Engjom sier at tiltak som kan bidra til å utjevne ulikhet i helse må iverksettes slik at de treffer målgruppene.

– Vi er opptatt av å videreføre Legeforeningens engasjement for helsehjelp til innvandrere, asylsøkere og papirløse med særlig vekt på barns situasjon. Vi har også arbeidet med å kartlegge helsetjenester for innsatte i varetekt. Samtidig viser ny forskning at psykisk sykdom representerer et betydelig bidrag til redusert helse og livskvalitet verden over. Utvalget har tidligere oppdatert policynotater om mødre og barnehelse, og vi vil videreføre arbeidet med slike faglige oppsummeringer med vektlegging av mental helse, sier Engjom.

Ønsker kontakt med engasjerte medlemmer

Utvalget har fire årlige møter og deltar i tillegg på arrangementer i regi av NORAD, Norsk helsenettverk for utvikling og Forskningsrådets Globvac-konferanser.

– Vi samarbeider også med juristenes og psykologenes organisasjoner om relevante tema, forteller lederen.

Legeforeningen har en sterk fagpolitisk rolle og representerer samtidig bredden i norsk helsetjeneste. Utvalget mener det er viktig å kunne tre inn på nye arenaer for å påvirke og har en dialog med sentralstyret i dette arbeidet.

– Samtidig ønsker vi å trekke inn engasjerte leger og ha en tettere kontakt til alle organisasjonsledd i foreningen. Vi ber derfor medlemmer kontakte meg via epost: hilde.engjom@gmail.com, eller sekretariatet ved bjørn.hoftvedt@legeforeningen.no, sier hun.

Les mer om utvalget her: https://legeforeningen.no/Om-Legeforeningen/Organisasjonen/Rad-og-utvalg/Fagpolitiske-utvalg/

Anbefalte artikler