Ulikt jobbmønster hos kvinne og mann

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Færre kvinnelige enn mannlige leger har bistillinger. Menn som har hovedjobb i det private næringsliv, har ofte flere jobber jo flere barn de får. Kvinnelige leger i samme situasjon gjør det motsatte, viser en nylig avholdt doktorgrad.

– Jeg viser i avhandlingen min at det er kjønnsforskjeller i legers valg av arbeidssted. Det er interessant å se at mannlige leger har større sannsynlighet for å ha bistillinger jo flere barn de får, sier Ragnhild Røhme Fjærtoft til Tidsskriftet. Hun disputerte i januar 2014 med avhandlingen Multiple job holding and labour decisions among Norwegian medical doctors som utgår fra Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Legers valg av arbeidssted

Hovedtemaet for avhandlingen er norske legers valg av arbeidssted. I avhandlingens første to artikler retter Fjærtoft søkelyset mot bistillinger blant leger, mens siste del handler om å finne grunnlag for at psykiatere skal velge å jobbe i offentlige institusjoner i spesialisthelsetjenesten. Fjærtoft har selv konstruert datasettet basert på Helsepersonellregisteret, Arbeidstakerregisteret og ligningsinformasjon og demografiske opplysninger fra blant annet Statistisk sentralbyrå. Dataene dekker perioden 1999 – 2007 og omfatter rundt 24 000 leger.

Betydning for offentlig helsetjeneste

Tilbudet av offentlige helsetjenester avhenger av tilgangen på leger og deres valg av arbeidssted. Kunnskap om hva som er av betydning for leger når de velger arbeidssted, kan være viktig i utformingen av arbeidsmarkedspolitikk for leger. Resultatene indikerer at både demografiske og institusjonelle faktorer har betydning – som kjønn, alder, antall barn/personer i husholdningen, spesialisering, sivil status, helseregion og antall potensielle arbeidsgivere.

Bistillinger

Avhandlingen viser at når leger er stilt overfor valget mellom bistilling eller ikke, har mannlige leger større sannsynlighet enn sine kvinnelige kolleger for å ha to eller flere stillinger. Bistillinger er dessuten mest utbredt i de mindre sentrale delene av landet. Totalt var andelen leger med bistillinger 38 % i 2007. Fordelt på kjønn hadde 42 % av de mannlige legene bistillinger, mens tallet for de kvinnelige legene var 32 %.

Psykiateres jobbvalg

I avhandlingens tredje artikkel viser Fjærtoft at psykiaternes jobbvalg varierer om de bor i hovedstadsregionen eller i andre deler av landet. Kvinnelige psykiatere som bor utenfor Oslo og Akershus, har større sannsynlighet enn sine mannlige kolleger til å være ansatt i offentlige institusjoner i spesialisthelsetjenesten, som psykiatriske sykehus, DPS eller somatiske sykehus, mens menn i hovedsak jobber som avtalespesialist, eller som privatpraktiserende uten avtale.

Anbefalte artikler