LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Det er mange grunner til at en vitenskapelig artikkel ikke blir sitert. En av dem er at den er dårlig

Hvorfor blir jeg ikke sitert?

Porfyri i Norge

Porfyrisykdommer er kjennetegnet av ulike defekter i hemesyntesen. Symptomer og funn varierer mye og kan omfatte både utslett, magesmerter og nevrologiske symptomer. De hyppigste sykdomsvariantene, porphyria cutanea tarda og akutt intermitterende porfyri, synes å være vanligere i Norge enn i de fleste andre land. Dette viser en oversikt over 680 pasienter i Norsk porfyriregister.

Porfyrisykdommer i Norge

Når den fødende dør

Mødredødsfall er nå sjeldent i vestlige land, men er antakelig underrapportert. Vanlige årsaker til slike dødsfall i Norge i dag er komplikasjoner knytter til hypertensjon, tromboembolisme og psykiatrisk sykdom. Kan bedre organisering og behandling redusere antallet mødredødsfall?

Mødredødsfall i Norge 2005 – 09

Diuretika ved nyresykdom

Diuretika er en viktig del av behandlingen ved mange indremedisinske sykdommer. Midlenes farmakokinetikk og farmakodynamikk endres ved nyresykdom. Ved fallende glomerulær filtrasjonsrate må dosen av slyngediuretika ofte økes, og ved nefrotisk syndrom kan økt dose, hyppigere dosering og tillegg av tiazid bli nødvendig.

Bruk av diuretika ved nyresykdom

Når pasienten nekter blodoverføring

Pasienter kan nekte å motta blod eller blodprodukter på grunnlag av en alvorlig overbevisning. Dette kan sette leger i et betydelig etisk dilemma. Legen kan bli tvunget til å handle i strid med sine legeetiske prinsipper. Er lovbestemmelsene om blodoverføring klare nok?

Når pasienten nekter blodoverføring

Anbefalte artikler