Foran vårens forhandlinger

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

– Vi vil bygge på det som fungerer bra, men bidra til videreutvikling i takt med nye forventninger, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

LSAs styre fra 2013 – 15. Fra venstre: Inger Williams, Barbro Kvaal, Toril Hagerup-Jenssen, Ole Johan Bakke, Kirsten Toft, Karin Rønning og Egil Bjørløw. Foto LSA

I løpet av våren håndterer Legeforeningen en rekke forhandlingsløp, både for ansatte leger og for leger som er næringsdrivende.

Ansatte leger

Helseforetakene og Lovisenberg

Spekter er arbeidsgiverorganisasjon for helseforetakene og Lovisenberg, og Akademikerne og Legeforeningens motpart i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for omtrent 11 000 medlemmer i sykehus. Årets hovedoppgjør med Spekter startet 25. april med innledende sentrale forhandlinger, og vil erfaringsmessig strekke seg frem mot slutten av juni. For Legeforeningen er det forhandlingene om overenskomstens del A2 som tegner til å bli mest utfordrende i år. A2 regulerer blant annet arbeidstid, minimumslønnssatser, regler om utdanningspermisjon, med mer. Arbeidstid, herunder arbeidsintensitet, kompetanseutvikling og implementering av faste stillinger, er blant temaene i årets forhandlinger.

Staten

Forhandlingene med Staten omfatter leger ansatt i statlige virksomheter, som universitetene, Forsvaret, NAV og Helsedirektoratet. Forhandlingene mellom Staten og Akademikerne/Legeforeningen har frist 1. mai.

Hovedtemaet for Akademikerne og Legeforeningen i årets oppgjør er arbeidet for endring av forhandlingsordningen i staten, fra sentrale forhandlinger til mer lokale forhandlinger.

KS

Forhandlingene i KS omfatter leger med ansettelsesforhold i kommunene. I KS er Akademikerne overordnet part i de sentrale forhandlingene. Også her er forhandlingsfristen 1. mai. For Legeforeningens medlemmer forhandles selve lønnsoppgjøret lokalt, noe som vil skje i etterkant av det sentrale oppgjøret.

Virke

Virke organiserer en rekke private, ideelle helsevirksomheter, herunder store sykehus som Diakonhjemmet og Haraldsplass.

For Legeforeningen vil det forhandles lokalt om et mellomoppgjør på Virke-virksomhetene. I tillegg vil det i juni gjennomføres sentrale forhandlinger om hovedoppgjøret 2014. Legeforeningen forhandler her i et samarbeid med øvrige foreninger i Akademikerne med medlemmer i området.

Oslo kommune

Forhandlingene i Oslo kommune omfatter leger med et ansettelsesforhold i Oslo kommune. Også disse forhandlingene skal gjennomføres innen 1. mai.

Fastleger og avtalespesialister

Forhandlinger om normaltariffen for  fastleger og avtalespesialistene – Staten

Det er oppstartsmøte i forhandlingene om ny normaltariff 15. mai. I disse forhandlingene fastsettes takstene for fastleger og avtalespesialister. I år vil tall fra siste inntekts- og kostnadsundersøkelse, samt nytt egenandelsvedtak ha betydning for oppgjøret. Forhandlingene skal være avsluttet innen slutten av juni, og nye takster får virkning fra 1. juli 2014.

Forhandlinger om ny rammeavtale for avtalespesialistene – Staten

Legeforeningen deltar i disse dager i en dialog initiert av helseminister Bent Høie om endringer i avtalespesialistordningen. Det antas at en reforhandling av rammeavtalen vil etterfølge denne dialogen. Forhandlingene vil bli igangsatt i løpet av høsten 2014.

Forhandlinger om ny rammeavtale for fastlegeordningen i Oslo kommune

Den 24. februar møttes Legeforeningen og Oslo kommune til et oppstartsmøte i forbindelse med forhandlinger om rammeavtalen for fastlegeordningen. For Legeforeningen er det viktig å få til en avtale som sikrer oversiktlige og forutsigbare regler for fastlegene, spesielt tilknyttet tildeling av hjemmel og overdragelse av praksis. Forhandlingene forventes å være sluttført innen utgangen av april.

Forhandlingsløpet

Ansatte

 1. Overenskomst del A2 for Spekter 10 (sykehusene)

  1. forhandles i partallsår (hovedoppgjør) med virkningsdato 1. mai, og med justering av lønn i oddetallsår (mellomoppgjør)

 2. Overenskomst del B (bestemmelser for det enkelte helseforetak)

  1. forhandles lokalt i virksomhetene i partallsår i forbindelse med hovedoppgjøret

 3. Overenskomst del A2 for Spekter 4 (Lovisenberg)

  1. forhandles i partallsår (hovedoppgjør) med virkningsdato 1. mai, og med justering av lønn i oddetallsår (mellomoppgjør)

 4. Overenskomst del B (bestemmelser for Lovisenberg)

  1. forhandles lokalt i virksomheten i partallsår i forbindelse med hovedoppgjøret

 5. Sentral særavtale for Legeforeningen i Virke

  1. forhandles i partallsår med virkningsdato 1. januar påfølgende år

 6. Lønnsoppgjør i Virke

  1. forhandles lokalt i virksomhetene årlig med virkningsdato 1. mai

 7. Hovedtariffavtale i staten

  1. forhandles i partallsår (hovedoppgjør) med virkningsdato 1. mai, og med justering av lønn i oddetallsår (mellomoppgjør)

 8. Hovedtariffavtale i KS

  1. forhandles i partallsår (hovedoppgjør) med virkningsdato 1. mai

 9. Særavtale i KS (SFS 2305)

  1. forhandles i partallsår med virkningsdato 1. juli

 10. Lønnsoppgjør i KS

  1. forhandles lokalt i kommunene årlig innen 1. oktober med virkningsdato 1. mai

Næringsdrivende

 1. Normaltariff

  1. forhandles årlig med virkningsdato 1. juli

 2. Rammeavtale fastleger KS

  1. forhandles annet hvert år med virkningsdato 1. juli

 3. Rammeavtale fastleger Oslo kommune

  1. forhandles annet hvert år med virkningsdato 1. juli

 4. Rammeavtale avtalespesialister (RHF-ene)

  1. forhandles annet hvert år med virkningsdato 1. januar

Anbefalte artikler