Sykehusopphold for kolsforverring kan forkortes

Ying Wang Om forfatteren
Artikkel

Årsakene til lang liggetid i sykehus grunnet akutt forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom er multifaktorielle. Pasientene opplever hjemmebehandling som et godt alternativ.

Ying Wang. Foto: privat

Alvorlig forverring av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) krever sykehusinnleggelse. Liggetid på sykehus hos pasienter innlagt for akutt forverring er ofte opptil en uke, og reinnleggelse innen kort tid er vanlig.

I min avhandling har jeg studert mulige predisponerende faktorer for forlenget liggetid i sykehus (> 11 dager) ved innleggelse for akutt kolsforverring og om behandling ved en lungeavdeling kan redusere reinnleggelser sammenliknet med behandling ved andre indremedisinske avdelinger.

Resultatene tyder på at komorbiditet, alvorlig forverring med opphopning av CO₂, dårlig ernæringsstatus og innleggelse i slutten av uken (torsdag-lørdag) ga økt risiko for forlenget sykehusopphold. Pasienter behandlet ved lungeavdelingen hadde ikke færre reinnleggelser de første 12 månedene etter utskrivning enn sammenliknbare pasienter behandlet ved andre indremedisinske avdelinger.

Vi har også gjennom kvalitative intervjuer vurdert pasienters erfaringer med hjemmebehandling ved akutt kolsforverring som vanligvis krever sykehusinnleggelse. I prosjektet ble pasienter med kolsforverring, etter initial stabilisering på sykehus, behandlet hjemme med oppfølging fra sykehus. Pasientenes erfaring med hjemmebehandling var generelt gode og de opplevde behandlingsopplegget som trygt. De ga også uttrykk for at informasjonen de fikk under hjemmebehandlingen var individuelt tilpasset og hjalp dem til å håndtere sykdommen på en mer hensiktsmessig måte.

Funnene indikerer at utskrivning på et tidligere stadium er oppnåelig ved kolsforverring for selekterte pasienter. Kunnskap om pasienterfaringer er viktig for utvikling av nye og effektive helsetjenester for pasienter med kronisk sykdom.

Disputas

Ying Wang disputerte for PhD-graden ved Universitetet i Oslo den 5.12. 2013. Tittelen på avhandlingen er Acute exacerbation of COPD: length of hospital stay, readmission rates and patients’ experience of a hospital at home programme. A combined quantitative and qualitative approach.

Anbefalte artikler