Kommentar

RE: Kvinne i 30-årene med kronisk utmattelse

Espen Hauk Helskog
Nedre Romerike DPS
Interessekonflikt:  Nei

Forfatterne svarer:

Takk for respons.

Vårt hovedbudskap er at årsaksforhold, diagnosekriterier og behandling med dokumentert effekt for denne pasientgruppen er uavklart og mangelfull. Kompetansesenteret som etterlyses, ble opprettet i 2012 - Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus, men vi opplever at de norske retningslinjene som finnes, gir liten støtte i den kliniske hverdagen (1, 2).

For å unngå at pasienter havner under feil behandlingsopplegg, er det viktig å sørge for at en psykiatrisk anamnese foreligger før diagnosen CFS/ME vurderes. Feil diagnose kan få alvorlige konsekvenser - behandlingsintervensjonene for utmattelse og depresjon er nærmest motsatt.

Diagnostisering og behandling av pasienter med diffuse symptombilder krever at man ekskluderer en rekke lidelser. Vi mener det er svært uheldig dersom CFS/ME-diagnosen etableres for tidlig.

Vi tillater oss å spekulere litt rundt hvorvidt de ulike behandlingsoppleggene, herunder langvarige antibiotikakurer, og en del alternative intervensjoner som det finnes lite eller ingen dokumentasjon på, har effekt. Private aktører kan i dag sette utmattelsesdiagnoser uten å utelukke andre lidelser med tilsvarende symptombilder, og igangsette langvarige og kostbare behandlinger på til tider sviktende eller mangelfullt grunnlag.

Litteratur

1. Helsedirektoratet. Nasjonal veileder. Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Oslo: Helsedirektoratet, 2013.

2. Oslo universitetssykehus, ME/CFS-Senter. Veileder i forbindelse med utredning av pasienter der man mistenker Myalgisk encephalopati (ME)/Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) i allmennpraksis. www.oslo-universitetssykehus.no/SiteCollectionDocuments/Om%20oss/Avdeli… (7.3.2014).

Published: 06.03.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media