Nesten alt man trenger å vite om bein

Nina Emaus Om forfatteren
Artikkel

Rosen, Clifford J.

Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism

8. utg. 1 078 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 87

ISBN 978-1-118-45388-9

Osteoporotiske brudd utgjør et stort folkehelseproblem i mange vestlige land. De alvorligste bruddene er assosiert med økt sykelighet og dødelighet. Norge har verdens høyeste forekomst av underarms- og hoftebrudd. Vi trenger mer kunnskap om skjelettets utvikling fra fosterstadiet, gjennom oppvekst og aldring, for å forstå de drivende kreftene bak bruddrisiko og andre skjelettsykdommer.

Da jeg skrev min doktorgradsavhandling om beinmasse og bruddrisiko i 2005, var den fjerde utgaven av Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism til uvurderlig hjelp og støtte. Gjennom en samling av oppdaterte «reviews» på alle aktuelle temaer kunne jeg raskt få tilgang til den oversikten jeg trengte. Siden har jeg fulgt de påfølgende utgavene. Og her er den åttende – i paperback – utvidet med 300 sider slik at den nå til sammen består av 1 078 sider fordelt på 11 seksjoner eller kapitler. Mer enn 200 forfattere fra hele verden – alle kjente forskere på sitt felt – har bidratt til de ulike artiklene innenfor hvert kapittel.

Boken starter med en oppdatert kunnskapsgjennomgang av beinbiologi og fysiologi. Osteoporose gis et eget kapittel, det samme gis målemetodene som er tilgjengelige i dag. I tillegg behandles de ulike sykdommene som er knyttet til skjelett-homeostase over flere kapitler. Boken er rettet mot alle som interesserer seg for skjelettets oppbygning, funksjon og dysfunksjon. Jeg vil også tro at alle helsefaglige studenter vil ha stor nytte av boken – med en variasjon av hvilke kapitler og artikler man finner særlig interessante. Selv har jeg med stor interesse lest om osteocyttenes funksjon som mekanosensorer, hva de nyeste studiene sier om effekten av fysisk aktivitet på bein i oppvekst og gjennom aldring, hvilke strategier som virker best for å forebygge fall, og hvilken medikamentell behandling som har best effekt i forhold til å redusere bruddrisiko.

Jeg tror også klinikere i primær- og spesialisthelsetjenesten vil ha stor nytte og glede av de ulike kapitlene og artiklene. Om det er noe jeg savner, er det et eget kapittel om de viktigste sidene ved vurdering av bruddrisiko. En artikkel er viet bruddrisikokalkulatoren FRAX. I andre artikler tar forfatterne for seg ernæring og fysisk aktivitet – jeg skulle gjerne sett dette samlet i neste utgave.

Anbefalte artikler