Godt om rettsmedisin

Hanna M. Eng Om forfatteren
Artikkel

Thomsen, Jørgen Lange

Retsmedicin

3. utg. 446 s, tab, ill. København: FADL’s forlag, 2013. Pris DKK 650

ISBN 978-87-7749-714-8

Redaktøren, Jørgen Lange Thomsen, er lege og professor i rettsmedisin og jobber ved Syddansk Universitet i Odense, Danmark. Han har også utgitt andre bøker og publisert vitenskapelige artikler.

Retsmedicin er primært en pensumdekkende lærebok for medisinstudenter i Danmark. Den har 46 kapitler hvorav det overveiende antall dreier seg om rettspatologi og klinisk rettsmedisin. Under rettspatologi omtales rettsmedisinsk likundersøkelse og obduksjon, ulike dødsmåter og dødsårsaker. Under klinisk rettsmedisin omtales bl.a. voldtekt, seksuelle overgrep mot barn og tortur. Særlig beskrevet er funn av ulike former for vold/skader, og vurderingen av disse, dette også i lys av farlighetsgrad, hvilket ofte er relevant i klinisk rettsmedisin.

Mot slutten er det kapitler som omhandler andre underområder av faget, bl.a. rettsgenetikk og -toksikologi. Beskrevet er også de rettsmedisinske systemene i de nordiske landene, og selvfølgelig, siden boken er en pensumdekkende lærebok i Danmark, dansk lovgivning utfyllende i et eget kapittel. I denne tredje utgaven er det tilkommet nye kapitler om forskning og om samarbeidet med kriminalteknikere. Som tidligere har flere leger, overveiende fra nordiske land og med erfaring innenfor faget, bidratt til boken. Språket er enkelt og forståelig dansk. Det er flere illustrerende fargebilder og kasuistikker.

Rettsmedisin er medisin anvendt i rettens tjeneste, og på grunn av fagets nære relasjon til lovgivning utøves rettsmedisin noe forskjellig i ulike land. Innholdet begrenser seg etter min mening allikevel ikke til Danmark. Tvert imot gir den et godt grunnlag for rettsmedisinsk tankegang, som jo i hovedsak er lik på tvers av landegrensene. I lys av det kunne boken godt ha beholdt den tidligere undertittelen Nordisk lærebog, og ved anskaffelse måtte man hva norsk lovgivning angår, søke annen litteratur. Språket bør være forståelig for nordmenn, og generelt også for ikke-medisinere. I tillegg til at boken er en lærebok ønsker forfatteren at den skal fungere som oppslagsverk og generelt nå en bred lesekrets. Det burde den kunne gjøre.

Alt i alt, for å konkludere: Anbefales!

Anbefalte artikler