God innføring i helseveiledning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Christiansen, Bjørg

  Helseveiledning

  206 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 329

  ISBN 978-82-05-44350-1

  Helseveiledning er blitt en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver ved siden av pasientbehandling, utdanning og forskning. Noen sykehus har derfor opprettet lærings- og mestringssentre. Sykehusinnleggelser er stadig kortere, og utgangspunktet for omfattende helseveiledning er ikke alltid optimalt på sykehus. Samhandlingsreformen formidler klare intensjoner om kommunale lærings- og mestringstilbud for pasienter med blant annet kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), diabetes, slag og andre kroniske lidelser. Temaet er sentralt for enkelte strukturelle endringer i vårt helsevesen.

  Over noen kapitler gir forfatterne innledningsvis en teoretisk innføring i pedagogiske begreper, teorier og forskning, dessuten faglige perspektiver, oversikt over lovverk og offentlige dokumenter av relevans for emnet. Videre understreker de at det er behov for både standardiserte opplegg og individualiserte tilnærminger som tar hensyn til pasientens tilstand, kontekst og bakgrunn. Bokens definisjon fremholder at helseveiledning er en sammensatt pedagogisk, faglig og kommunikativ prosess der hensikten er å bidra til læring og mestring i helse- og sykdomsrelaterte livssituasjoner.

  Bidragsyterne drøfter praktiske utfordringer både i et individ-, institusjons- og samfunnsperspektiv. De peker på sider ved helseveiledning i akuttsituasjoner, men også ved forebygging og håndtering av alvorlige sykdommer der hensikten er å bidra til bedring eller motvirke forverring. De nyanserer oppgavene særlig i forhold til eldre, hjerteopererte, de med psykiske reaksjoner, ved flerkulturelle utfordringer og der målet er endring av livsstil og levevaner slik som røyking, overvekt etc.

  Boken er lettlest og instruktiv. Redaktøren har skrevet seks av ni kapitler. I tillegg er det bidrag fra Svein Bergvik, Kirsten Halse, Sevald Høye og Tore Sørlie. Målgruppen er særlig sykepleiere, men også andre helseprofesjoner. Særlig innledningsvis kunne kapitlene vært underkastet en noe strengere redigering for å unngå gjentakelser.

  Dagens samfunn har mer rasjonell og vitenskapsforankret medisin enn noen gang. Parallelt kan man spore reservasjon i deler av befolkningen mot såkalt «skolemedisin»: Alternativ og komplementær medisin er utbredt. Dette understreker ytterligere behovet for god helseinformasjon og helseveiledning. Denne boken gir en innføring for den som vil nærme seg feltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media