Kvaliteten på rusfeltet må heves

Mattis Dahl Aamotsbakken Om forfatteren
Artikkel

– Hele rusfeltet trenger en faglig opprustning, sier visepresident Jon Helle. Dette var et av Legeforeningens kjernebudskap i en stortingshøring om rusbehandling og anbud.

Guri Spilhaug og Jon Helle deltok på høringen. Foto Mattis Dahl Aamotsbakken

Legeforeningen møtte i januar i Stortingets helse- og omsorgskomité vedrørende et representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bård Vegar Solhjell (SV). I forslaget foreslås det at regjeringen skal instruere helseforetakene om at de ved kjøp av private institusjonsplasser skal prioritere ideelle aktører fremfor rent kommersielle, private aktører. Videre fremgår det at anbudsrunder skal erstattes av langsiktige samarbeidsavtaler med mulighet for oppsigelse. Forslaget viser til at både EØS-avtalen og det norske lovverket åpner for å prioritere aktører innen helse- og omsorgssektoren.

Om lag 60 % av den samlede kapasiteten innenfor rusbehandling ytes av private – i alt vesentlig av private, ideelle institusjoner. Legeforeningen presiserte i høringen at innsats og betydning må knyttes tettere til de øvrige tjenestene på dette området. De private institusjonene som har avtale med regionale helseforetak må inkluderes i fagutviklingsarbeid og planprosesser.

Nødvendig med flere kompetente fagfolk

Legeforeningens hovedbudskap var at det er den grunnleggende kvaliteten på tjenestene som er avgjørende når ledig kapasitet hos private og ideelle aktører nyttiggjøres. Dette må skje gjennom omforente kvalitetsmål og faglige retningslinjer.

Jon Helle mener flere gode fagfolk, mer kompetanse og økt faglighet er nøkkelfaktorer for å sikre god kvalitet.

– Problemet er ikke usikkerhet knyttet til anbud, men at det er altfor få spesialister i denne tverrfaglige spesialisthelsetjenesten og for mange ufaglærte som gir spesialisthelsetjenester til ruspasienter, sier Helle.

Leder i Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, Guri Spilhaug, deler visepresidentens oppfatning.

– En Samdata-rapport fra 2011 viser behovet for økt kompetanse og faglighet i tjenesten (1). På landsbasis var det ansatt 138 leger og 2 678 helse- og sosialfaglig personell med utdanning fra videregående skole. Det er dermed ikke «den hvite horde» som truer tverrfagligheten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er avgjørende å øke tilstrømningen av flere kompetente fagfolk i tjenesten for å sikre kvaliteten, sier Spilhaug.

Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2014/Kvaliteten-ma-heves-pa-rusfeltet/

Anbefalte artikler