«Motivational interviewing» på godt norsk

Gunnhild Bagøien Om forfatteren
Artikkel

Barth, Tom

Børtveit, Tore

Prescott, Peter

Motiverende intervju

Samtaler om endring. 213 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 359

ISBN 978-82- 05-42408-1

Undertittel og omslag beskriver at motiverende intervju (MI) er en samtalemetode for å styrke en persons motivasjon for endring. I forordet uttrykker forfatterne at dette tar mål av seg til å være en bok om «motivational interviewing» på norsk. Målgruppen er ment å være hjelpere og behandlere i daglig praksis, både de som ikke kjenner til metoden og de som har god kjennskap til den. Forfatterne er psykologer som har deltatt aktivt i utviklingen av metoden. De har skrevet flere fagbøker om temaet.

De 12 kapitlene innledes med en kort beskrivelse av hovedprinsippene og verdigrunnlaget i motiverende intervju, hvor aksept, empati og respekt for pasientens autonomi inngår. Utfordringer behandlere står overfor i pasientsamtaler om endring belyses. Deretter beskrives faktorer som kan utgjøre hindringer for endring hos en person.

Hoveddelen gir leseren en innføring i motiverende intervju som målrettet og klientsentrert samtalemetode for å styrke pasientens egen motivasjon for endring. Først gis en innføring i klientsentrert kommunikasjon, med åpne spørsmål, oppsummeringer, refleksjoner og bekreftelser. Deretter beskrives Prochaska & Di Clementes stadiemodell for endring og hvordan endringssamtaler må tilpasses pasientens motivasjonsstadium for å være virksomme.

Sentralt i motiverende intervju er ambivalens i forhold til endring og begrepet «endringssnakk», som er personens egne uttalelser om argumenter for endring. Ved bruk av kasuistikker gir forfatterne eksempler på hvordan man i motiverende intervju forstår og arbeider med dette. Motstand mot endring som samspillsfenomen beskrives sammen med måter behandlere kan håndtere dette på.

Etter gjennomgang av strategier i motiverende intervju følger et kapittel om tilpasning av metoden til psykisk helsearbeid. Likheter og forskjeller mellom motiverende intervju og kognitiv terapi og motiverende intervju i grupper er også presentert i egne kapitler. Til slutt sammenfattes MI-samtalen og de fire prosessene i denne evidensbaserte metoden slik de beskrives i Miller & Rollnicks tredje grunnbok fra 2013(1). To lengre eksempler på motiverende intervju avslutter det hele.

Motiverende intervju er pedagogisk skrevet med god tematisk oppbygning. Den har et tiltalende format og fin layout. Den er klinisk rettet, og kapitlene er rikelig illustrert med gjenkjennelige kasuistikker fra ulike livsstilsområder der endring kan være ønskelig (rusmiddelbruk, røyking, overvekt m.m.). Eksemplene på MI-samtaler er gode. Språket flyter godt og er lettfattelig. Jeg vil fortsatt anbefale at man leser den siste grunnboken til Miller & Rollnick, men denne utgivelsen kan anbefales for behandlere som ønsker en innføring i motiverende intervju på norsk.

Anbefalte artikler