Bra, men litt overfladisk, om mikrober og infeksjon

Øystein Sverdrup Om forfatteren
Artikkel

Tjade, Trygve

Medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer

4. utg. 366 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 398

ISBN 978-82-450-1497-6

Det finnes ikke så mange bøker i medisinsk mikrobiologi og infeksjonssykdommer på norsk. Det er derfor bra at det kommer et norsk oppdatert bidrag til dette store feltet som angår, i større eller mindre grad, de aller fleste emner innen medisinen.

Boken dekker bredt, og den er logisk oppbygd. Initialt tar forfatteren for seg basal mikrobiologi med smitteteori, oppbygging av smittestoffer, mikrobegenetikk, virulensfaktorer, infeksjonsforsvar, prøvetaking og tegn på infeksjonssykdom. Deretter kommer en gjennomgang av de mest relevante bakterier, virus, sopp og parasitter, i tillegg til et kort kapittel om prioner. Til slutt er det to kapitler, ett om nosokomiale infeksjoner og ett om antimikrobielle midler, inkludert vaksiner og desinfeksjonsmidler.

I omtalen av forfatteren nevnes blant annet at han har lang undervisningserfaring fra både høyskole og universitet. Det merkes! Boken er utformet på en pedagogisk og lettfattelig måte, med over- og underskrifter, fotnoter i margen, enkelt språk og hyppig bruk av korte, relevante og historiske betraktninger om det omtalte emnet. Det er en god balansegang mellom fagspråk og gode ordforklaringer som gir andre yrkesgrupper lett tilgang til innholdet.

Forfatteren henvender seg til et svært bredt publikum, blant annet medisinstudenter, sykepleiere, bioingeniører, leger og de som arbeider innenfor alternativ medisin.

Denne ambisiøse omfavnelsen av en slik stor målgruppe er i seg selv en stor utfordring. Her er målet å fenge leserne på tvers av basiskunnskap, og dette er både en styrke og en svakhet. Det er en styrke fordi faget gjøres lettfattelig for «alle» som er interessert. Det er en svakhet fordi denne vinklingen gjør at de med mye basiskunnskap vil kunne oppfatte boken som overfladisk og lite inngående.

Med bakgrunn i dette er det spesielt tre kapitler jeg skulle ønske var mer detaljerte og informative: Prøvetaking, Nosokomiale infeksjoner og Antimikrobielle midler. Disse emnene er svært viktige, og jeg tror mange leger ønsker mer kunnskap om disse, spesielt om antibiotika.

Oppsummert er dette en svært god og lettlest bok, men den har sine mangler hva gjelder dybde i faget. Jeg vil varmt anbefale den for leseren som ønsker en innføring i faget, for eksempel medisinstudenter, sykepleiere og bioingeniører som arbeider med mikrobiologi. For leger som ønsker å friske opp sine mikrobiologiske kunnskaper, kan den også anbefales, men for leger som jobber med disse problemstillingene daglig, vil den trolig oppfattes som for lite dyptpløyende.

Anbefalte artikler