Retten til sykepenger reduseres etter fylte 67 år

Grethe Veiåker Nilsen Om forfatteren
Artikkel

Det er viktig å være oppmerksom på at personer mellom 67 og 70 år kun har rett til sykepenger i folketrygden i 60 sykepengedager.

Dette gjelder selv om man ikke har begynt å ta ut alderspensjon fra folketrygden, og det gjelder både ansatte og privatpraktiserende leger. Offentlig ansatte leger har egne tariffavtalte bestemmelser om rett til sykelønn fra arbeidsgiver som til dels kan være uavhengig av reglene i folketrygden og innstramminger i disse. Dette bes sjekket for hvert enkelt tariffområde. Ansatte i private bedrifter må også undersøke hvilke sykelønnsregler som gjelder i deres arbeidsforhold og hvorvidt disse er knyttet til folketrygdloven.

For privatpraktiserende leger har man i SOPs (Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger) vedtekter tatt hensyn til denne begrensningen ved at det er åpnet for mulighet til å søke styret om å opprettholde utgiftskompensasjon utover sykehjelpsperioden (60 sykepengedager i folketrygden tilsvarer ca. tre måneders sykehjelp fra SOP). Dette er av hensyn til privatpraktiserende legers driftsutgifter siden det kan ta tid å avvikle praksisdriften, oppsigelsestid for avtale med kommune og helseforetak, salg av praksis m.m.

Les mer: legeforeningen.no/Arbeidsliv-og-jus/naringsdrivende/Legers-pensjon/

Anbefalte artikler