Involvering av legene en suksessfaktor for døgnplasser

Mattis Dahl Åmotsbakken Om forfatteren
Artikkel

– God lokal forankring i legetjenesten er avgjørende for en sømløs integrering av kommunale akutte døgnplasser (KAD) i kommunene, sier Rune Hallingstad i KS.

Rune Hallingstad mener KAD-plassene må ses i sammenheng med legevakttjenesten. Foto Mattis Dahl Åmotsbakken

Fra talerstolen i en fullstappet konferansesal i Oslo Kongressenter fortalte fagleder for samhandlingsreformen i KS, Rune Hallingstad, om kommunenes erfaringer med implementeringen av kommunale akutte døgnplasser og veien videre.

Legevakt står sentralt

Legevakten er en viktig trygghetsfaktor for lokalbefolkningen i mange av landets kommuner, spesielt i kommuner med stor geografisk variasjon. Hallingstad mener KAD-plassene må ses i sammenheng med legevakttjenesten.

– Vi mener at legevakttjenesten er en naturlig del av det kommunale øyeblikkelig hjelp-tilbudet i kommunene. En undersøkelse gjennomført på vegne av KS viser også at av de tilbudene som er etablert så er legevakten en viktig del av tjenesten, både når det gjelder lokalisering og når det gjelder samarbeid, forteller Hallingstad.

Han mener at selve kjernen i en god legevaktordning må bygge på fastlegenes kjennskap til brukerne og kommunen.

– Vi mener det er avgjørende at flest mulig fastleger deltar i legevaktordninger i kommunene. Et viktig kvalitetsaspekt i legevakt er nærhet til brukerne og at det må tilstrebes at dette skal være en integrert del av det totale helse- og omsorgstilbudet i kommunene, utdyper Hallingstad.

Informasjon til leger og pasienter

– Hva er KS nåværende erfaringer med kommunale akutte døgnplasser tilknyttet legevakt?

– Det foreligger få systematiske datainnsamlinger på dette området, slik at det er vanskelig å si noe konkret om hvilke erfaringer som foreligger. Det vi derimot er kjent med er at legevakten er den gruppen som i stor grad benytter seg av tilbudet og står for 66 % av innleggelsene.

Vi ser også at av de tilbudene som er etablert så har legevakten en betydelig rolle når det gjelder tilsynsfunksjon på kveld, natt og helg, sier Hallingstad.

Faglederen mener en av de største utfordringene i fremtiden vil være å sikre at tilbudet om kommunale akutte døgnplasser er kjent blant pasienter og leger slik at samhandlingsreformens intensjoner kan realiseres når det gjelder samhandling mellom KAD og legevakt. I følge Hallingstad spiller legene en nøkkelrolle.

– En intern undersøkelse gjennomført på vegne av KS viser at en av de viktigste suksessfaktorene for å sikre et godt tilbud er å involvere legene i hele prosessen. Å ha lokal forankring i legetjenesten når KAD-sengene etableres er viktig. På denne måten kan det utarbeides gode løsninger til det beste for brukerne, avslutter Hallingstad.

Anbefalte artikler