Barnedødelighet i 193 land

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Økt bruttonasjonalprodukt og økt utdanningsnivå hos kvinner er assosiert med redusert dødelighet blant barn under fem år, ifølge en verdensomspennende longitudinell studie.

Foto: Science Photo Library/NTB scanpix

Informasjon fra 193 av FNs medlemsland danner basis for studien (1), som omfatter både lavinntekts- og høyinntektsland. Forskerne undersøkte assosiasjonen over tid mellom dødelighet blant barn under fem år og ulike samfunnsmessige faktorer som har vært antatt å påvirke barnedødelighet.

Andel av befolkningen som har tilgang til velfungerende sanitæranlegg hadde sammenheng med dødeligheten blant barn under fem år i det aktuelle landet, både over kort tid og i et fireårsperspektiv.

Barnedødeligheten gikk ned i takt med at landets bruttonasjonalprodukt (BNP) økte, men flatet ut når BNP nådde 40 000 USD per år per innbygger. I land med hivprevalens over 5 % var det en klar assosiasjon mellom prevalens av hiv og dødelighet blant barn under fem år. Antall år med skolegang hos kvinner i fertil alder var assosiert med lavere barnedødelighet, men ved skolegang utover 5 – 7 år flatet effekten ut.

– Mange faktorer som påvirker barnehelse er studert under ett og over tid. Funnene er ikke overraskende, men verdt å merke seg er det klare inverse forholdet mellom dødelighet og urbanisering og at assosiasjonen er sterkest i fattige land, sier barnelege Ketil Størdal ved Sykehuset Østfold.

– Gevinsten av investeringer i helsetjenester har usikre estimater, men ser ut til å gi utslag først etter 2 – 4 år samt flate ut etter 2 000 – 3 000 USD per innbygger. En svakhet ved studien er at effekten av økonomiske og sosiale ulikheter på landnivå ikke er beregnet. Det ville også vært interessant å studere hvorfor enkelte land skiller seg ut med lavere dødelighet enn forventet ut ifra modellene, sier Størdal.

Anbefalte artikler