Barnedødelighet i 193 land

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren

Økt bruttonasjonalprodukt og økt utdanningsnivå hos kvinner er assosiert med redusert dødelighet blant barn under fem år, ifølge en verdensomspennende longitudinell studie.

Foto: Science Photo Library/NTB scanpix

Informasjon fra 193 av FNs medlemsland danner basis for studien (1), som omfatter både lavinntekts- og høyinntektsland. Forskerne undersøkte assosiasjonen over tid mellom dødelighet blant barn under fem år og ulike samfunnsmessige faktorer som har vært antatt å påvirke barnedødelighet.

Andel av befolkningen som har tilgang til velfungerende sanitæranlegg hadde sammenheng med dødeligheten blant barn under fem år i det aktuelle landet, både over kort tid og i et fireårsperspektiv.

Barnedødeligheten gikk ned i takt med at landets bruttonasjonalprodukt (BNP) økte, men flatet ut når BNP nådde 40 000 USD per år per innbygger. I land med hivprevalens over 5 % var det en klar assosiasjon mellom prevalens av hiv og dødelighet blant barn under fem år. Antall år med skolegang hos kvinner i fertil alder var assosiert med lavere barnedødelighet, men ved skolegang utover 5 – 7 år flatet effekten ut.

– Mange faktorer som påvirker barnehelse er studert under ett og over tid. Funnene er ikke overraskende, men verdt å merke seg er det klare inverse forholdet mellom dødelighet og urbanisering og at assosiasjonen er sterkest i fattige land, sier barnelege Ketil Størdal ved Sykehuset Østfold.

– Gevinsten av investeringer i helsetjenester har usikre estimater, men ser ut til å gi utslag først etter 2 – 4 år samt flate ut etter 2 000 – 3 000 USD per innbygger. En svakhet ved studien er at effekten av økonomiske og sosiale ulikheter på landnivå ikke er beregnet. Det ville også vært interessant å studere hvorfor enkelte land skiller seg ut med lavere dødelighet enn forventet ut ifra modellene, sier Størdal.

1

Hanf M, Nacher M, Guihenneuc C et al. Global determinants of mortality in under 5s: 10 year worldwide longitudinal study. BMJ 2013; 347: f6427. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler