Levosimendan ved iskemisk hjertesvikt

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En retrospektiv pasientstudie og eksperimentelle dyreforsøk tyder på at den mest uttalte kliniske effekten av levosimendan er vasodilatasjon.

  Behandling av akutt hjertesvikt med klassiske inotrope medikamenter kan gi alvorlige bivirkninger som arytmi og kan medføre økt mortalitet. Levosimendan (Simdax) er et nyere medikament som skal indusere positiv inotropi ved en kalsiumsensitiviserende mekanisme. I tillegg kan levosimendan beskytte mot iskemiskader når administrert både før og etter en iskemiepisode. Det mangler fortsatt uavhengige studier som presenterer levosimendans effekt på gode mål for kontraktilitet ved hjertesvikt in vivo. Videre er behandling med levosimendan hos hjertekirurgiske pasienter med dårlig preoperativ hjertefunksjon lite dokumentert i litteraturen.

  Jeg har i min doktorgradsavhandling studert levosimendan ved iskemisk hjertesvikt. Hos hjertekirurgiske pasienter med redusert preoperativ venstre ventrikkel-funksjon ga profylaktisk behandling med levosimendan ingen hemodynamiske fordeler postoperativt sammenliknet med parede kontrollpasienter. Levosimendanbehandlingen førte til lavere blodtrykk og høyere administrasjon av noradrenalin. Ved akutt iskemisk hjertesvikt hos gris endret levosimendan verken venstre ventrikkels kontraktilitet, kontraktil effektivitet eller slagvolum når medikamentet ble gitt i doser tilsvarende subterapeutiske, terapeutiske og supraterapeutiske nivåer. Derimot reduserte levosimendan venstre ventrikkels fyllingstrykk og det systemiske arterietrykket. I en tredje studie som er upublisert ved d.d. ble levosimendan undersøkt in vivo og in vitro i rotter med kronisk hjertesvikt.

  Funnene i avhandlingen indikerer at den mest uttalte effekten av levosimendan er vasodilatasjon. Vi observerte ingen fordeler ved profylaktisk behandling med levosimendan hos hjertekirurgiske pasienter, men dette bør undersøkes videre i større prospektive studier.

  Disputas

  Solveig Moss Kolseth disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.10. 2013. Tittelen på avhandlingen er Treatment of ischaemic heart failure with levosimendan. A translational approach from human to experimental models.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media