Kommentar

Grensen for bestått

Jan Frich
Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Per Brodal gjentar i sitt innlegg kritkken mot å innføre et karaktersystem som kombinerer bokstavkarakterer og bestått/ikke bestått på medisinstudiet i Oslo (1). Brodal hevder at en overgang til A-F-skala vil skape problemer når det gjelder grensen for ikke bestått, og han mener vi ikke forholder oss til dette. Spørsmålet var ikke tema i vår kommentartikkel (2). Problemstillingen er omtalt i den reviderte studieplanen, hvor det fastslås at de faglige kravene til å få beståttkarakter ved medisinstudiet i Oslo ikke skal nedjusteres: "Grensen for ikke bestått vil ikke nedjusteres" (3).

Jan Frich

Knut E. A. Lundin

Ingrid Os

Litteratur

1. Brodal P. Fortsatt svake argumenter for graderte karakterer. Tidsskr Nor Legefore. http://tidsskriftet.no/article/3109819 (13.1.2014)

2. Frich J, Lundin KEA, Os I. Karaktersystemet - avveining mellom ulike hensyn. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 14-5.

3. Oslo 2014 - revisjon av profesjonsstudiet i medisin. www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014 (13.1.2014).

Published: 14.01.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media