Psykisk helse og arbeid

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Berge, Torkil

  Falkum, Erik

  Se mulighetene

  Arbeidsliv og psykisk helse. 331 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 469

  ISBN 978-82-05-42845-4

  Forfatterne er to erfarne klinkere og forskere som henvender seg til ansatte i helsevesenet, spesielt allmennleger, ansatte i NAV, ansatte som arbeider med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og ledere og tillitsvalgte/verneombud i arbeidslivet.

  Boken kan leses uten helseprofesjonell bakgrunn da språket er enkelt og forståelig. Gjenkjennelige pasienthistorier gjør teksten lettlest. De 22 kapitlene har undertitler som gjør stoffet lett tilgjengelig. Boken kan derfor brukes som en oppslagsbok etter at leseren er kjent med stoffet.

  I første del redegjør forfatterne for forståelsesmodeller for samspill mellom psykisk sykdom og arbeidsliv. Stress- sårbarhets-modellen er en modell for individuell sårbarhet og krav som møter den enkelte i arbeidslivet. Selvbestemmelsesteorien viser hvordan det etableres motivasjon i en endringsprosess. Arbeidets betydning for identitet og mental helse belyses gjennom anerkjennelsespsykologi. Dette er kapitler som kan brukes også for mennesker med andre diagnoser enn psykiske.

  Del 2 – 5 omhandler spesifikke lidelser og behandlingen av disse med spesielt søkelys på jobbmestring. Diagnosene som oftest medfører sykmelding og uførhet, er depresjon, sosial angst og psykoselidelser. Behandlingen som omtales, er basert på kognitiv terapi, men modellene som presenteres for jobbmestring, kan kombineres med andre psykoterapeutiske tilnærminger. Dette er altså i utgangspunktet ikke en lærebok i kognitiv terapi. Psykoselidelser med individuell behandling og integrering i arbeidslivet vies også mye oppmerksomhet.

  Hovedbudskapet er å integrere psykisk helsehjelp med tiltak på arbeidsplassen. Begge deler bør skje så tidlig som mulig i et sykmeldingsforløp. Forfatterne diskuterer sykmeldingsarbeid, jobbfokus i terapien, lavterskeltilbud og veiledet selvhjelp, etter modell fra storsatsing i England.

  I den siste delen retter de søkelyset mot tiltak og holdninger i arbeidslivet, noe som vil være interessant for ansatte og ledere som arbeider med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Utfordringer på arbeidsplassen – som omgangstone, utstøting og trakassering – omtales. Samtidig viser forfatterne til arbeidsplassens mange viktige funksjoner: engasjement, arbeidsglød, meningsfull tid og sosialt liv.

  Norge har i dag 700 000 personer i yrkesaktiv alder som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. I den offentlige debatten fokuserer man på den økonomiske utfordringen ved dette. I Se mulighetene konsentrerer man seg om situasjonen til enkeltpersonene som står utenfor arbeidslivet. Hovedbudskapet er at vi må slutte å tenke behandling først og deretter integrering på arbeidsplassen. Disse prosessene må gå parallelt, og man behøver holdningsendringer i helsevesenet og i NAV. Fastleger som sykmeldere vil ha stor nytte av denne boken. Den forenkler ikke, men viser til forskning og erfaringsbasert praksis. Anvisningene og rådene til behandlere og hjelpere er konkrete, og tonen er optimistisk: Det nytter!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media