Immunologi for viderekomne

Lars Heggelund Om forfatteren
Artikkel

Hartmann, Gunther

Wagner, Hermann

Innate immunity: resistance and disease-promoting principles

130 s, ill. Basel: Karger, 2013. Pris CHF 79

ISBN 978-3-318-02347-3

Det medfødte immunsystemet består av evolusjonsmessig godt bevarte forsvarsmekanismer som er spesielt viktige i førstelinjeforsvaret mot mikrober. I 1970- og 1980-årene kom det frem at den sentrale bakterielle celleveggskomponenten lipopolysakkarid (LPS) hos gramnegative bakterier induserte meget kraftige immunologiske responser via mekanismer i det medfødte immunsystemet – med potensial for blant annet septisk sjokk og disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) ved meningokokksepsis. Hvilke reseptorer på celleveggen lipopolysakkarid stimulerte, og hvilke intracellulære og ekstracellulære responser som ble initiert, var imidlertid lenge et ukjent kapittel.

I slutten av 1990-årene ble lipopolysakkaridreseptoren, toll-liknende reseptor 4 (TLR4), første gang beskrevet. Denne oppdagelsen førte til betydelig økt interesse for og et enormt forskningssøkelys rettet mot det medfødte immunsystemet. Etter hvert oppdaget man at det ikke bare var eksogene mikrober som kunne initiere kraftige immunologiske responser via slike reseptorsystemer. Det ble avdekket at endogene molekyler, som bl.a. ekstracellulært forekommende DNA, «heat-shock»-proteiner (HSP) og urinsyre, også er potente betennelsesstimulatorer. I tillegg vet man nå at betennelsesreaksjoner med involvering av det medfødte immunsystemet er av sentral betydning ved en rekke kroniske sykdommer som bl.a. aterosklerose, adipositas og diabetes mellitus. Begrepet autoinflammatoriske sykdommer har derfor fått ny og utvidet betydning.

Det er vanskelig å ha god oversikt over dette forskningsfeltet grunnet den raskt økende tilgangen på forskningsdata og det interdisiplinære og translasjonsmessige preget. Denne boken er en samling av innlegg holdt ved et symposium våren 2012 – Else Krøner-Fresenius symposium – med hensikt å presentere oppdatert kunnskap om ulike aspekter i det medfødte immunsystemet.

Kapitlene spenner fra betennelsesmekanismer ved kolorektal kreft, organskade ved reperfusjon, diabetes mellitus og Alzheimers sykdom til tarmfloraens påvirkning av en del sentrale immunologiske forhold. Boken presenterer oppdatert kunnskap, men er tematisk springende. Artiklene er forfattet av anerkjente forskere, men innholdet bærer et klart preg av deres subjektive forskningsinteresse med åpenbart behov for å markere betydningen av egen forskning. Kvaliteten er derfor ujevn, men noen artikler er meget gode. Spesielt kapitlene om øyecellebetennelse og diabetes mellitus type 2, av Marc Donath, og lymfoide celler i hud og slimhinner, av Laurel Monticelli og David Artis, er spennende å lese, ikke bare fordi de er velformulerte og gir en god oversikt, men også fordi artiklene ikke har et for subjektivt preg.

Uansett er dette er en bok som krever mye immunologisk forkunnskap, og den appellerer først og fremst til forskere eller klinikere med spesiell kompetanse og særinteresse for det medfødte immunforsvar.

Anbefalte artikler