Godt om emosjoner hos dyr og mennesker

Ståle Gundersen Om forfatteren
Artikkel

Panksepp, Jaak

Biven, Lucy

The archeology of mind

Neuroevolutionary origins of human emotions. 562 s, tab, ill. New York, NY: W.W. Norton & Company, 2012. Pris USD 35

ISBN 978-0-393-70531-7

Jaak Panksepp regnes som en av de fremste nålevende emosjonsforskerne, og har sammen med psykoterapeuten Lucy Bliven skrevet en bok hvor han legger frem sin teori om emosjoner.

Ifølge boken finnes det sju basisemosjoner, det vil si sju typer emosjoner som er felles for alle pattedyr. Disse er aggresjon, frykt, seksuelt begjær, evne til å vise omsorg for eget avkom, sorg, evne til lek og «søkeemosjonen». Den sistnevnte omhandler blant annet nysgjerrighet og forventning om noe positivt, for eksempel å finne mat.

Emosjonene og de subjektive opplevelsene som er heftet ved disse, oppstår i de dypere lag av hjernen (subkortikalt), og her er det påvist store likheter mellom pattedyrene. Ulike pattedyr har derfor i likhet med mennesker subjektive opplevelser av blant annet frykt, aggresjon og seksuelt begjær. Dette betyr at andre pattedyr er såpass like mennesker med hensyn til basisemosjonene at det vil være hensiktsmessig å bruke dyremodeller i psykiatri og psykologi for å lære mer om både emosjoner og behandling av affektive lidelser.

Forfatterne setter teorien om basisemosjoner i kontrast med det de hevder er det dominerende synet i forskningen, nemlig at vi bør være svært tilbakeholdne med å tilskrive dyr opplevelser av emosjoner. Ifølge forfatterne peker forskningen klart i retning av at det er liten grunn til en slik tilbakeholdenhet.

I den første halvparten beskriver forfatterne det evolusjonære og nevrobiologiske grunnlaget for basisemosjonene, mens den andre halvparten omhandler mulige konsekvenser av teorien for vårt syn på blant annet dyrevelferd, AD/HD, psykoterapi og opprinnelsen til selvet.

Spesifikt menneskelige emosjoner, for eksempel mot, misunnelse, sjalusi og skam – som i stor grad er kulturelt betingede, blir ikke diskutert. Det er kanskje like greit, gitt at boken er på over 500 sider. Forfatterne er enige i at det er delvis kulturelt bestemt hvordan basisemosjonene fremtrer. Frykt hos rotte er ikke helt det samme som frykt hos menneske.

Språket er lettfattelig, strukturen god, og beskrivelsen av basisemosjonene virker godt underbygd i form av nyere empiri. Alt i alt er dette en svært god innføring i moderne emosjonsforskning og kan leses med stort utbytte av alle med interesse for emosjoner, både leg og lærd.

Anbefalte artikler