Angst

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rachman, Stanley

  Anxiety

  3. utg. 243 s, tab, ill. Hove: Psychology Press, 2013. Pris GBP 22

  ISBN 978-0-415-69708-8

  Denne tredje utgaven av Anxiety (første utgave fra 1998) er skrevet for psykologer og psykologistudenter og inngår i serien Clinical psychology, a modular course. Forfatteren har i over 50 år drevet klinisk forskning på angst og formidler i boken hvordan man kan forstå fenomenet angst, hva slags kliniske ytringsformer angst kan ha (angstlidelser), og hva vi vet om effektive behandlingsformer.

  I de første kapitlene gir forfatteren en fremstilling av angsten som fenomen, både som hensiktsmessig emosjon, men også som invalidiserende symptom. Ulike årsaksfaktorer og psykopatologiske mekanismer blir beskrevet, i tillegg til forholdet mellom angst, oppmerksomhet, hukommelse og emosjonell prosessering. Flere teorier for hvordan angstlidelser oppstår har vært lansert, men lærings- og kognitive modeller har den sterkeste forskningsmessige forankringen.

  De siste kapitlene omhandler de ulike angstlidelsene, hvordan de ytrer seg, hvordan de kan forstås, og hva som har vist seg å være virksom behandling for dem. Forfatteren gjennomgår spesifikke fobier, panikklidelse, agorafobi, tvangslidelse, sosial angst, generalisert angst og posttraumatisk angstlidelse. Nytt for denne utgaven er et eget kapittel om helseangst som stort sett svarer til det som tidligere ble kalt hypokondri. I motsetning til mennesker med andre angstlidelser vil de med helseangst oftere enn andre oppsøke helsevesenet, ikke for sin angst som sådan, men for sine tilbakevendende bekymringer for sin somatiske helse. Ved slike plager tolker pasientene ofte kroppslige symptomer på en urealistisk og katastrofepreget måte. Feiltolkninger, urealistiske vurderinger og unngåelse av angstvekkende situasjoner går igjen ved de fleste av angstlidelsene. Felles for angstlidelsene er også at det er tydeligst forskningsmessig belegg for å anbefale ulike varianter av kognitiv atferdsterapi som behandling.

  Forfatteren går grundig gjennom klinisk angstproblematikk. Særlig kapitlene om angstlidelser gir en god forståelse av særpreget til de ulike ytringsformene, samtidig som det som er felles i mønstrene, kommer tydelig frem. Helt innledningsvis hvor angstfenomenene beskrives og forklares, halter imidlertid teksten noe. Forsøket på å skille angst (anxiety) fra frykt (fear) er ikke helt vellykket og har i dag liten betydning. Det virker heller ikke som fremstillingen av biologiske forhold og medikamentell behandling er blitt oppdatert i denne tredje utgaven. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) blir for eksempel ikke nevnt.

  Jeg anbefaler boken for både psykologer og leger som spesialiserer seg innen psykisk helsevern, men også for andre yrkesgrupper som deltar i behandlingen av pasienter med angstproblematikk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media