Korrupsjon og helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Korrupsjon anses ofte som et hinder for god helse, og en ny studie fra Afrika kan tyde på at det finnes slike sammenhenger.

  Korrupsjon anses som hinder for utvikling i mange land. Det antas å være en sammenheng mellom grad av korrupsjon i et land og folks helse, og denne sammenhengen er forsøkt belyst i en fersk studie av 20 afrikanske land (1). Forskerne brukte tall fra 2007 på indeksen CPI (corruption perception index) som nasjonale mål på grad av korrupsjon, definert som «misbruk av offentlige stilling for å oppnå privat gevinst». Utfallsvariabelen var selvrapportert helse hos 72 524 voksne mennesker, målt med Verdens helseorganisasjons tverrnasjonale World Health Survey fra årene 2000 – 04.

  Tre statistiske modeller ble brukt, og alle viste en tendens til sammenheng mellom økt grad av korrupsjon og forekomst av dårlig helse, men resultatet var statistisk signifikant kun i den mest komplekse modellen (OR 1,62; 95 % KI 1,01 – 2,60). I denne modellen ble det justert for de individuelle faktorene alder, kjønn, utdanningsnivå og yrke samt nasjonale data på utdanning, bruttonasjonalprodukt og religion. Subgruppeanalyser viste samme mønster hos begge kjønn og hos unge (< 38 år) og eldre voksne, men med tendens til sterkere sammenheng hos menn enn kvinner og hos unge voksne enn eldre. Det var også sterkere sammenheng hos dem med lavere utdanning, og sammenhengen var mindre uttalt hos dem med ikke-manuelt arbeid.

  Forfatterne advarer mot feilkilder og muligheten for motsatt årsaksrekkefølge, men trekker frem at studien kan tyde på at økt grad av korrupsjon medfører dårligere helse for voksne kvinner og menn. De peker på at funnet er konsistent med tidligere studier som har vist sammenheng mellom korrupsjon og økt barne- og mødredødelighet. Studien baserer seg på afrikanske land, og kan ikke uten videre overføres til andre regioner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media