Kommentar

Behov for å endre sannheten?

Christoffer Smith
Interessekonflikt:  Nei

Frode Vartdal og Jan Frich forsøker å svare på noe av kritikken jeg presenterer i min kommentar i Tidsskriftet. Jeg merker meg at Vartdal kun kommenterer spørsmålet om lovbrudd, og lar kritikken om ledelsens holdninger til studenter være ubesvart. Dessverre har selvkritikk lenge vært sjelden vare fra ledelsen ved medisinsk fakultet.

Det er et juridisk vurderingsspørsmål hvorvidt arbeids-, prosjekt- og styringsgruppene for revisjonen har hatt beslutningsmyndighet eller ikke - og om fakultetet dermed har brutt loven på grunn av for liten studentrepresentasjon. Uavhengige juridiske eksperter på forvaltningsrett, også i departementene, har arbeidet med saken på studentenes vegne og mener i motsetning til universitetet egne jurister at det har forekommet lovbrudd.

Vartdal nevner selv styringsgruppen som et organ med beslutningsmyndighet og tilstrekkelig studentrepresentasjon. I følge møtereferater har det vært avholdt fire møter i styringsgruppen (1). Første møte fant sted i januar 2013 og gruppen bestod av fem personer, derav kun én student. I mars 2013 ble gruppen utvidet med ytterligere to representanter fra universitetssykehusene. Under de to neste møtene, begge i mai 2013, var derfor kun ett av syv medlemmer student. Først i det fjerde møtet i august 2013 utnevnte man en ekstra studentrepresentant. Det tok altså ledelsen mer enn fem måneder å oppnevne den siste studenten og det skjedde mindre enn én måned før det endelige vedtaket om karakterer ble fattet. I mellomtiden hadde halvparten av møtene foregått med mindre enn 20 % studentrepresentasjon. Her er det unødvendig med juridisk ekspertise for å forstå at fakultetet har brutt loven.

Vartdal gjør et nummer av at fakultetsstyret vedtok nytt karaktersystem med syv mot to stemmer, mens jeg skriver i min kommentar at studentene tapte med fem mot fire stemmer. Ser man på kilden jeg oppgir (2) er referatene fra både det avgjørende og det påfølgende fakultetsstyremøtet blitt endret siden sist. Det er et faktum at det ble stemt over flere forslag, og at studentene fikk støtte fra flere styremedlemmer i stemmegivningen (3), men dette er i dag fjernet fra referatene. Redigeringene er gjort den 29.10.2013, sammenfallende med datoene for innleggene til Vartdal og Frich. De siste dagene har det nemlig foregått en omfattende redigering på medisinsk fakultets nettsider av dokumentasjon som omhandler revisjonen og karaktersaken. Jeg undres på årsaken til at man plutselig har fått et behov for å korrigere bildet av hva som har foregått på fakultetet?

En siste presisering er også på sin plass når Frich skriver at det har blitt arrangert ni allmøter om revisjonen. Faktum er at det er snakk om seks informasjonsmøter om revisjonsarbeidet, avhold i samme tidsrom, på ulike institutter. Videre fulgte tre møter i forbindelse med høringsforslaget, også avhold i samme tidsrom, på ulike sykehus. I praksis to møter totalt. Ordvalget «allmøte» er også interessant: På den siste møterunden var 18 høringsinstanser invitert - én av disse var en studentorganisasjon (4).

Litteratur

(1) Referater fra styringsgruppa. http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/referater-styringsgruppa/ (01.11.13)

(2) Protokoll fra fakultetsstyremøte 17.09.13. Sak 52/13, Oslo 2014: Godkjenning av revidert, overordnet studieplan for profesjonsstudiet i medisin. www.med.uio.no/om/organisasjon/styret/moter/2013/09-17/protokoll-faksty… (01.11.13)

(3) Trovik SO. Studentene ble overkjørt. Universitas 18.09.13. http://universitas.no/nyhet/58654/studentene-ble-overkjort (01.11.13)

(4) Oslo 2014: Høringssvar - Rammeplan. http://www.med.uio.no/om/prosjekter/oslo-2014/bakgrunnsdokumenter/hoeri… (01.11.13)

Published: 02.11.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media