Like rettigheter, ulike muligheter?

Ruth-Kari Ramleth Om forfatteren
Artikkel

Hammer, Torild

Hyggen, Christer

Ung voksen og utenfor

Mestring og marginalitet på vei til voksenlivet. 239 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 325

ISBN 978-82-05-43644-2

Gjennom de siste årene har det vært økt oppmerksomhet på perioden mellom ungdomstid og voksenliv, ung voksen-perioden. Begrepet omfatter vanligvis aldersspennet fra slutten av tenårene til slutten av 20-årene, men for mange vil det være en livsfase som strekker seg et tiår lenger. Det er spesielt de sosiale forandringene som preger denne livsfasen. En viss grad av selvstendighet og økonomisk frihet kombinert med lite økonomiske forpliktelser gir potensielt store valgmuligheter, med mulighet for utforskning av utdanning, kjærlighetsrelasjoner, identitet, yrkesliv og livsform.

Unge i dag har større valgmuligheter enn tidligere generasjoner. Dette gir dem samtidig større ansvar for egne liv. Boken handler om utfordringene knyttet til denne perioden. Gjennom 12 kapitler belyser samfunnsvitenskapelige forskere hvordan sosial bakgrunn, kjønn og individuell sårbarhet har betydning for valgmulighetene og risikoen for å falle utenfor i utdanningssystemet, arbeidsmarkedet, i sosiale relasjoner og med hensyn til familieetablering. Det stilles spørsmål om vi går mot et polarisert samfunn, der gapet mellom de som står utenfor og de som står innenfor blir stadig større.

Temaene er blant annet betydningen av utdanning, psykisk helse, rus, kontakt med barnevernet og sosiale relasjoner. Kapitlene kan leses uavhengig av hverandre og krever ingen spesiell forkunnskap om samfunnsvitenskap eller forskning. Målgruppen er studenter, forskere og klinikere som arbeider med unge og unge voksne. Boken anbefales spesielt til dem som jobber med utforming av tiltak blant ungdom og unge voksne som står i fare for å falle utenfor samfunnet.

Anbefalte artikler