Lærebok om behandling av gravide som bruker rusmidler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jones, Hendrée E.

  Kaltenbach, Karol

  Treating women with substance use disorders during pregnancy

  A comprehensive approach to caring for mother and child. 210 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-996855-8

  Forfatterne skriver at boken er ment å være en ressurs både for fagpersoner som arbeider daglig med gravide rusmiddelbrukere, og for dem som møter pasientene sjeldnere. De mener å ha laget en kunnskapsbasert lærebok som omfatter alle aspekter av behandlingen av gravide med rusmiddelproblemer.

  Første del omfatter legale og etiske aspekter og grunnleggende informasjon om den teoretiske forankringen for behandlingen. Andre del inneholder en trinnvis beskrivelse av hvordan man tidlig i graviditeten kan avdekke rusbruk og hvordan dette bør kartlegges og behandlingen planlegges. I tredje del beskriver forfatterne de forskjellige delene av behandlingen for den gravide og hennes nyfødte barn. Boken er pedagogisk oppbygd med oversikt over innholdet i hvert kapittel innledningsvis og med en oppsummering til slutt. Hvert kapittel følges av en oppdatert og grundig litteraturliste. Boken er innbundet, men papirkvaliteten er i tynneste laget etter min mening.

  Forfatterne er begge psykologer, med omfattende klinisk og forskningsmessig erfaring fra store, spesialiserte klinikker for gravide med rusproblemer ved Johns Hopkins sykehus i Baltimore og Jefferson sykehus i Philadelphia. De går grundig gjennom de ulike delene av behandlingen og oppfølgingen av gravide med rusmiddelrelatert problematikk. De er meget tydelige når det gjelder betydningen av å møte og behandle disse pasientene med respekt og uten fordømmende holdninger. Gjennomgangen av de aktuelle teoretiske tilnærmingene er nyttig og lettlest. En grundig kartlegging anbefales, som i tillegg til aktuelle rusmidler, medikamenter og forhold knyttet til svangerskapet, også vektlegger somatiske og psykiske tilleggslidelser og voldsproblematikk. Nedtrapping og avrusning i forhold til de forskjellige rusmidlene gis en grundig omtale. Tabellene og sjekklistene er nyttige.

  Teksten bærer imidlertid preg av å være skrevet for amerikanske forhold, og en del av stoffet er derfor lite aktuelt for norske leger. Jeg hadde ønsket meg en grundigere gjennomgang av legemiddelassistert rehabilitering for gravide og en tydeligere strukturering av stoffet, noe som hadde gjort det lettere å bruke den som oppslagsbok. Den er også preget av for mange gjentakelser.

  Med disse forbehold anbefaler jeg boken, da det er en skrikende mangel på denne typen faglitteratur.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelder kjenner begge fagpersonene fra internasjonalt samarbeid og har også skrevet en artikkel sammen med Hendrée E. Jones.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media