Psykiske lidelser og rusmiddelbruk på femteplass

Merete Kile Holtermann Om forfatteren
Artikkel

Det er beregnet at psykiske lidelser og rusmiddelbruk utgjør over 7 % av verdens totale sykdomsbyrde.

Illustrasjonsfoto NTB scanpix

I den verdensomspennende studien Global Burden of Disease 2010 estimeres den globale sykdomsbyrden av ulike sykdommer og risikofaktorer. Den ble målt i uførhetsjusterte leveår (DALY) og sammenliknet med tilsvarende tall fra 1990.

Forskerne beregnet at psykiske lidelser og rusmiddelbruk (substance use disorders) sto for 7,4 % (95 % KI 6,2 – 8,6) av den totale sykdomsbyrden i 2010 og var den femte største sykdomskategorien (1). Depressive lidelser utgjorde den største andelen av denne, etterfulgt av angstlidelser og sykdom forbundet med rusmiddel- og alkoholbruk. Høyest andel psykiske lidelser og rusmiddelbruk fant man i aldersgruppen 10 – 29 år. Frem til ti års alder var det mest sykdom hos gutter, etter fylte ti år var bildet motsatt.

Fra 1990 til 2010 økte andelen av den totale sykdomsbyrden som kunne tilskrives psykiske lidelser og rusmiddelbruk fra 5,4 % (95 % KI 4,5 – 6,2) til 7,4 % (95 % KI 6,2 – 8,6). Mye av endringen kunne tilskrives befolkningsøkning og endringer i aldersstruktur. Samtidig fant man at prevalensen av alkohol-, opioid- og kokainavhengighet økte i perioden, mens dette ikke var tilfellet for de fleste psykiske lidelser.

I en ledsagende kommentar fremheves behovet for å kartlegge psykiske lidelser og rusmiddelbruk bedre (2). For noen regioner, blant annet deler av Asia og Afrika sør for Sahara, er det sparsomme eller manglende opplysninger om prevalens av disse sykdomsgruppene. Bedre datagrunnlag vil gi større muligheter for forebyggende arbeid og intervensjon.

Anbefalte artikler