Risiko og nytte ved hjernesvulstoperasjoner

Asgeir Store Jakola Om forfatteren
Artikkel

Tidlig kirurgi ved diffuse gliomer har positiv effekt på overlevelse. Gevinsten må balanseres mot pasientenes livskvalitet, siden nevrologiske utfall relatert til operasjonen gir et tydelig fall i livskvalitet.

Asgeir Store Jakola. Foto privat

Diffust infiltrerende gliomer er den vanligste formen for primære hjernesvulster hos voksne. Det har vært store variasjoner i kirurgisk praksis for pasienter med diffuse gliomer. Nøye vurdering av kirurgiske resultater og strategier er viktig for disse pasientene som per i dag ikke har tilbud om kurativ behandling. I våre studier har vi belyst ulike strategier og sett på flere effektmål etter kirurgi for hjernesvulster, med hovedvekt på diffuse gliomer.

Vi fant at forskjeller i pasientseleksjon samt den lave forekomsten av perioperativ død ved hjernesvulstoperasjoner gjør perioperativ død til et problematisk endepunkt i sammenliknende studier. Videre observerte vi at nye nevrologiske utfall etter kirurgi gir et tydelig fall i livskvalitet, i alle fall på kort sikt. For de mest aggressive svulstene er også et tidlig fall i livskvalitet assosiert med kortere overlevelse. Livskvalitet som endepunkt gir et mer nyansert bilde enn tradisjonell funksjonsskår og bidrar også til en pasientsentrert tilnærming, noe som kan være nyttig når man vurderer effekten av kirurgi.

Studien i avhandlingen om kirurgisk håndtering av lavgradige gliomer ble publisert i JAMA i 2012 med resultater som direkte kan påvirke klinisk praksis. Vi fant at initial behandlingsstrategi ved lavgradige gliomer bør være tidlig kirurgisk reseksjon, ettersom dette gir en klar overlevelsesgevinst.

Disputas

Asgeir Store Jakola disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.5. 2013. Tittelen på avhandlingen er Risks and benefits of brain tumor surgery – a balancing act

Anbefalte artikler