LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Pasientautonomi må forstås i en sosial kontekst og fritar ikke helsearbeidere for ansvar. Et lovverk basert på pasientautonomi er ingen garanti for at pasientens interesser blir ivaretatt

Intet menneske er en øy

Ny og bedre antikoagulasjonsbehandling?

De nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban må bare brukes på godkjent indikasjon, og potensielle interaksjoner med andre legemidler må sjekkes på forhånd. Pasientene må følges opp regelmessig, men tett monitorering av antikoagulasjonseffekten, slik som ved bruk av warfarin, er ikke nødvendig.

Bedre antikoagulasjonsbehandling?

Nye perorale antikoagulasjonsmidler – en oversikt

Tvang i sykehjem

Bruk av tvang skal være hjemlet i lov. Nye lovregler gir hjemmel for tvungen helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse, bl.a. i sykehjem. Slike regler skjerper trolig bevisstheten omkring tvangsbruk, men kan feiltolkes, og ulovlig tvang forekommer ofte. Dette viser fokusgruppeintervjuer med ansatte ved sykehjem.

Omsorgstvang – av hensyn til hvem?

Bruk av tvang i sykehjem etter ny lovgivning

Legeetikk og pasientautonomi

Pasienters rett til autonomi og selvbestemmelse fritar ikke leger og annet helsepersonell for ansvar. Samtidig er lovregler om pasientautonomi ingen garanti for at pasientens interesser alltid blir ivaretatt. Historien om en kvinne med en alvorlig, progredierende sykdom som på et tidspunkt motsatte seg videre behandling og derfor døde, gir grunnlag for mange refleksjoner.

Intet menneske er en øy

Pasientautonomi er ingen enkel sak

Kreft er en del av livet

Blir vi gamle nok, får vi antakelig alle kreft. Kreft kan ikke utryddes, for å eliminere kreft blir som å eliminere aldring. Vi må forsone oss med at kreft er en del av livet, men trenger ikke å akseptere kreftdød i alle livets faser. Vi kan forske for å forbedre livet og utsette døden. Den finnes ingen kreftgåte.

Kreftgåten er utgått på dato

Anbefalte artikler