LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Vi deler mer enn noen gang. Med hele verden. Da må vi tenke nytt om publiseringsetikk

Et tastetrykk unna

Pasientsamtykke?

Samtykke fra pasient om elektrokonvulsiv behandling ble ofte ikke dokumentert, og der det var dokumentert at samtykke ikke var gitt, ble behandlingen gitt på vital indikasjon i nødrett. Dette fremgår av en gjennomgang av journaler og behandlingsprotokoller ved Dikemark sykehus fra perioden 1960 – 95. Alle de som ikke samtykket i behandlingen, ble ifølge journalen bedre. Blir kravet om pasientsamtykke fulgt godt nok i dag?

Behandling uten samtykke

Elektrokonvulsiv terapi uten samtykke

Antibiotikabruk i sykehjem

Bruken av antibiotika ved fem sykehjem i Oslo varierte, men praksis syntes i hovedsak å følge gjeldende faglige retningslinjer. Innkjøpsstatistikk og prevalensundersøkelser viste godt samsvar. Slike metoder kan være aktuelle for å overvåke bruken av antibiotika ved sykehjem.

Antibiotikabruk ved sykehjem – kartlegging med ulike metoder

Optikusnevromyelitt

Neuromyelitis optica kan være vanskelig å skille fra multippel sklerose, særlig i tidlig fase. Sykdommen er kjennetegnet av anfallsvis optikusnevritt og/eller myelitt. Diagnosen stilles med MR og påvisning av antiakvaporin-4, som selektivt binder seg til en vannkanal på astrocytter nær blod-hjerne-barrieren. Behandlingen avviker fra den som gis ved multippel sklerose.

Neuromyelitis optica

Fanebærer for god helsetjeneste

Helseforetakene har en grunnleggende feilaktig logikk om at helsetjenester skal lønne seg, mener Torgeir Bruun Wyller, leder for Helsetjenesteaksjonen. Han er også kjent som geriater og inspirerende foreleser og er ikke redd for å stikke hodet frem. Det ligger til familien hans å ta standpunkt.

Meningsbæreren

Anbefalte artikler