Viktig å finne gode helseløsninger sammen

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen ser frem til å være en sentral og konstruktiv samarbeidspartner med de borgerlige partiene i innsatsen som kreves for å finne de beste helseløsningene, sier president Hege Gjessing og gratulerer med borgerlig valgseier.

– Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier hun.

For Legeforeningen er det særlig fire helsepolitiske tiltak som blir viktige for å styrke helsetjenesten fremover:

Nasjonal helse- og sykehusplan

Legeforeningen støtter opprettelsen av en nasjonal sykehusplan utviklet i samarbeid med fagmiljøene, lokalmiljøene og Stortinget. En nasjonal sykehusplan vil gi en tydeligere og bedre forankret politikk for sykehusstruktur, lokalsykehusfunksjonen, for økt samsvar mellom økonomi og oppgaver samt langsiktighet i investeringer.

Økt handlefrihet til sykehusene

Detaljnivået i statens styring av sykehusene må reduseres, samtidig som handlingsrommet til det enkelte sykehus økes. Den politiske styringen fra eiers side bør konsentrere seg om overordnede forhold. Innenfor denne rammen skal sykehusene ha frihet. Sykehusstyrene må basere seg på kompetanse og faglighet – ikke partipolitisk tilhørighet. Dette er i tråd med den opprinnelige intensjonen i foretaksreformen fra 2002.

Styrke det kommunale legetjenestetilbudet

Den nye fastlegeforskriften har vist seg å by på kapasitetsutfordringer. Mange kommuner har ikke den legedekningen som kreves. Vi trenger derfor en egen plan for å få flere fastleger i Kommune-Norge.

Sikre legers rett til fast ansettelse

Samtlige partier, bortsett fra Frp, har uttalt at retten til fast ansettelse for leger i spesialisering skal gjelde på lik linje som fast ansettelse i andre deler av arbeidslivet. Slik er det dessverre ikke i dag. Hele 95 prosent er midlertidig ansatt og går fra korttidskontrakt til korttidskontrakt. Dette er dårlig bruk av ressurser, av legers kompetanse og fører til utrygge og uforutsigbare arbeidsvilkår.

Les mer: legeforeningen.no/Nyheter/2013/Fra-borgerlig-seier-til-forpliktende-samarbeid/

Anbefalte artikler