Ny regjering – ny retning

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Den nye regjerningen prioriterer helsetjenestene høyt og har tydelige ambisjoner for sektoren. Vi oppfatter det som en regjeringsplattform hvor vi har fått gjennomslag for vår politikk på flere områder, og er særlig fornøyd med punktene som gjelder fastlegene, legevakt, nasjonal sykehusplan og avtalespesialistene.

  Det skal utarbeides en handlingsplan om tilgjengelighet, kvalitet og kompetanse i fastlegeordningen. Vår tolkning av dette er at ny regjering erkjenner behovet for langt flere fastleger for å nå samhandlingreformens mål og intensjoner. I disse dager er Legeforeningens rapport om opptrappingsplan for flere leger i kommunehelsetjenesten på høring i organisasjonen. Rapporten blir god og vil være et solid grunnlag for videre arbeid med saken.

  Regjeringen vil styrke kvaliteten og innføre strengere krav til legevakttjenesten. Dette er både nødvendig og etterlengtet. Kvaliteten på legevakt varierer og det er på høy tid med forbedringer. Vår statusrapport 2014 skal handle om nettopp dette og målet er å bidra med gode modeller og løsningsforslag.

  Regjeringen planlegger nedleggelse av de regionale helseforetakene når det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan. Nasjonal sykehusplan har vært en av Legeforeningens toppsatsinger siste periode. Derfor har vi utarbeidet en grundig rapport om fremtidens sykehus som grunnlag for nettopp en slik plan. Regjeringen ønsker åpenhet om behovene for investeringer og oppgraderinger av sykehusbygg. Det skal de berømmes for. En nedleggelse av de regionale helseforetakene betyr i praksis en stor helsereform med nye ansvarsforhold og flytting av oppgaver. Det vil bli krevende å få til, og det er fremdeles uklart hva som skal komme i stedet. Legeforeningen vil derfor i første omgang konsentrere vårt arbeid om utarbeidelsen av helse- og sykehusplanen.

  Regjeringen varsler utvidelse av antallet hjemler for avtalespesialister og at avtalespesialistene skal benyttes mer. Dette er en god og riktig prioritering, og helt i tråd med ny regjerings profil om økt bruk av private løsninger. Vi har allerede avtalt møter med flere av de regionale helseforetakene for å diskutere hvordan dette best kan gjøres.

  Regjeringen har delt inn plattformen i åtte hovedsatsinger. En av disse er avbyråkratisering. Er det én ting så og si alle leger i Norge er enige om, så er det at det har blitt for mange tidkrevende skjemaer og rapporteringskrav. Forrige helseminister varslet gjennomgang av dette og et slikt arbeid bør prioriteres høyt av den nye helseministeren. Å få til bedre og enklere rutiner i helsesektoren vil ha stor betydning for regjeringens generelle målsetting om mindre byråkrati.

  Alt i alt er vårt inntrykk at regjeringen har formulert mange gode intensjoner og mål. Disse offensive målene kan ikke nås uten kostnadsøkning. Det vil kreve prioriteringer og kutt andre steder. Satsingene er imidlertid i tråd med at alle partier på Stortinget i valgkampens sluttfase var enige om at helsetjenesten er for dårlig finansiert. Dette er viktig å merke seg fordi den etablerte sannheten lenge har vært en annen.

  Det er grunn til å være fornøyd med at vårt og andres arbeid med gjennomgang og analysering av tallgrunnlag og sammenlikningsmetoder har bidratt til et klarere og mer korrekt bilde av Norges samlede helseforbruk. Vi oppfatter at ny regjering er enig med Legeforeningen i det aller mest sentrale: Det må satses mer på helse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media