En helsetjeneste for fremtiden

Hege Gjessing Om forfatteren
Artikkel

Nylig ble den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett lagt frem og stafettpinnen overtas nå av de borgerlige. Om kort tid vil de legge frem sitt budsjettforslag.

Helsesektoren formes i stor grad av bevilgningene den gis og derfor kommer vi i Legeforeningen til å lese budsjettene nøye. Vårt mål er å alltid ha medinnflytelse over hvordan fremtidens Helse-Norge skal se ut.

I dagene etter valget presenterte vi våre forventninger til den nye regjeringen. Nå som de borgerlige partiene gjør seg klare til å overta makten er det verdt å fremheve enkelte av de tiltakene Legeforeningen mener det er viktigst å få gjennomført. Målet er å gjøre kvaliteten på helsetilbudet solid og bærekraftig, så vi sikrer at kommende generasjoner får tilgang til et helsevesen og helsetilbud som er like bra, og helst bedre enn det vi har i dag.

Vi trenger en nasjonal sykehusplan. Planen vil være et viktig verktøy med tanke på å etablere en tydelig politikk for sykehusene som alle involverte parter kan forholde seg til. Den bør fungere som en retningslinje i arbeidet med å planlegge langsiktig og kunne måle om oppgavene helsesektoren er pålagt til å utføre er i samsvar med de tilgjengelige ressursene. Slik vi ser det bør en investeringspakke til norske sykehus være en sentral del av den nasjonale sykehusplanen.

Valgkampen viste at politikerne nå deler Legeforeningens virkelighetsbeskrivelse av hvilke økonomiske utfordringer norske sykehus står overfor. Investeringsbehovet for de neste ti årene er stort. Kostnadene ved å bytte ut gammelt medisinskteknisk utstyr og få satt alle sykehusene i akseptabel stand er i størrelsesorden 70 milliarder kroner. Skal sykehusene ha mulighet til å ruste opp slitne bygg og erstatte utdatert medisinskteknisk utstyr må det en økonomisk pakke til. Slik unngår vi at midler tas ut av budsjettposter som fører til svekket pasientbehandling.

Styrket legetjeneste i kommunene er like viktig. Samhandlingsreformen forutsatte 2 500 flere leger i kommunene. Realiteten er at det knapt har vært noen legevekst i kommunene i det hele tatt de siste årene. Særlig utsatt er legetjenesten til eldre og skrøpelige, altså de som virkelig trenger sykehjemsplass og legevaktene. Legevaktene er en meget viktig del av det samlede helsetjenestetilbudet, samtidig er det dette flest er minst fornøyd med. Kommunene satser ikke nok på helse og legetjenester og vi ser derfor at sterkere statlig styring er nødvendig.

For å få ned ventetidene og effektivisere kommunikasjonen mellom helseinstansene trengs helhetlige IKT-løsninger. Alle vet hvor irriterende det er når en datamaskin eller en teknisk løsning ikke fungerer og hvor tidsbesparende det er når det virker godt. Skal intensjonen i samhandlingsreformen i det hele tatt kunne bli oppfylt og føre til bedre samhandling mellom helseinstitusjonene, er det avgjørende at regjeringen viser gjennomføringsevne på IKT-satsingen. Det er på høy tid at dette kommer på plass.

Legeforeningens mål er å bidra til et bedre helsetilbud og mer bærekraftige løsninger. Vi stiller med hele vår faglige tyngde og all vår medisinske ekspertise basert på kunnskap fra sykehus, legevakter og fastlegekontorer landet over. Legeforeningen ønsker samarbeid med den til enhver sittende regjering i arbeidet med å finne de løsningene som setter pasientens behov i sentrum.

Anbefalte artikler