Kommentar

Boikott av faglig samarbeid med Kina - og andre land?

Johan K. Stanghelle
Sunnaas sykehus
Interessekonflikt:  Ja

Ole-Erik Iversen tar til orde for boikott av faglig samarbeid med Kina (1). Både han og andre mener at en boikott er bra og har virkning, dog noe usikkert hvordan og på hva. Ved Sunnaas sykehus har vi gått motsatt vei idet vi har hatt et relativt langt og nært samarbeid med kineserne. Vi mener selv at dette har vært til nytte.

Vårt samarbeid startet i 1988, på grunnlag av en personlig kontakt mellom presidenten i det kinesiske handikapforbundet, Deng Pufang, og daværende direktør ved Beitostølen helsesportsenter, Erling Stordahl. Deng Pufang er paraplegiker, og sønn av Deng Xiaoping, mens Erling Stordahl var blind og drev pionervirksomhet for funksjonshemmede over hele kloden. Sunnaas sykehus ble anmodet om å delta i oppbyggingen av Kinas første moderne rehabiliteringssykehus, China Rehabilitation and Research Center i Beijing, og sa ja til dette i form av en betydelig kompetanseutveksling, støttet av UD/NORAD.

Fra 1989 og to år framover ble det imidlertid innført en boikott mot Kina, fra norsk og internasjonal side, etter hendingene på Den himmelske freds plass, og både kontakten og utviklingen av det nevnte rehabiliteringssykehuset ble svært begrenset. Boikotten har muligens også hatt positive effekter, men den medførte en viss forsinkelse i tilbudet til funksjonshemmede i Kina. Deretter fulgte imidlertid en meget rask oppbygging av etter hvert relativt gode og moderne tiltak - dog så langt for langt fra alle kinesere - hvor Norge og Sunnaas sykehus har deltatt meget aktivt med faglig input. Både norske myndigheter og kongehuset har bifalt denne kontakten, blant annet ved å delta på ulike felles arrangementer. Vi er således stolte over å ha bidratt til denne utviklingen i verdens største land, og vi tviler på at vi ville ha gjort mer nytte for oss med en boikott, noe som heller ikke foreslås av Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter (2), dog har dette stadig vært oppe til debatt.

Fra år 2000 har våre kinesiske kolleger også deltatt i det årlige "Sunnaas International Network Seminar in Rehabilitation", som omfatter sju av Sunnaas’ litt spesielle samarbeidsland; USA, Kina, Russland, Palestina, Israel, Sverige - og Norge. I tillegg til fagutveksling driver vi også for tiden et stort multinasjonalt forskningsprosjekt om slagrehabilitering (3), og har derfor tett og jevnlig kontakt også utenom den årlige samlingen, oftest per Skype og telemedisin. Ut fra ulike politiske synsvinkler er det kanskje flere land enn Kina som burde boikottes i denne faglige sammenheng? Vi har imidlertid ikke funnet det hensiktsmessig eller tilrådelig å utelukke verken Kina eller andre fra dette fellesskapet. Vi har tvert imot sett meget konkrete positive resultater også i form av bilateralt samarbeid internt blant deltakerne, sannsynligvis på tvers av "korrekte" politiske oppfatninger i deres hjemland.

Som kjent har Kina innført en slags boikott av Norge etter Fredsprisen i 2010, noe vi merker ved at kineserne ikke ønsker deltakere på høyt politisk nivå i forbindelse med våre faglige møter. En pussig bieffekt er også en kinesisk boikott av et planlagt arrangement for funksjonshemmede med Thomas Stanghelles operamusikal "Some Sunny Night", om de handikappede maratonheltene Ketil Moe fra Lillesand og Mark Wang fra Kina, med blant andre Alexander Rybak i en av hovedrollene (3). Til tross for slike tiltak fra kinesisk side fortsetter Sunnaas det faglige samarbeidet. Naivt - eller klokt?

Sunnaas sykehus har lang tradisjon som aktør på det internasjonale plan helt fra inntak av skadde Vietnamflyktninger i 1960-årene, og den siste internasjonale strategi for sykehuset ble styrebehandlet den 26.juni 2013 (4). Styret ved sykehuset ga der sitt enstemmige vedtak til en ambisiøs internasjonal strategi for sykehuset, blant annet med støtte til samarbeidet med Kina og med den ovennevnte spesielle 7-lands- konstellasjonen. Vi kan ikke påstå eller bevise at dette er bedre enn den faglige boikotten som Iversen oppfordrer til, men vi mener at dette er en mer human og farbar vei for oss.

Litteratur:

1. Iversen O-E. Bør vi boikotte faglig samarbeid med Kina? Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1431.

2. Hoftvedt BO, Steenfeldt-Foss OW, Thorleifsson E et al. 20 års menneskerettighetsarbeid. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1469-71.

3. Internasjonalt forskningssamling på Sunnaas sykehus. Sunnaas sykehus 11.3.2013. http://www.sunnaas.no/aktuelt/nyheter/Sider/internasjonalt-forskningssa… (20.8.2013).

4. Rambøll KP. Rybak uønsket i Kina. NRK 12.10.2010. http://www.nrk.no/kultur/rybak-uonsket-i-kina-1.7332788 (20.8.2013).

5. Strategi for internasjonal aktivitet ved Sunnaas sykehus HF. Nesoddtangen: Sunnaas sykehus, 2013. http://www.sunnaas.no/omoss/styret/Documents/2013/2013-06-26/2013-06-23… (20.8.2013).

Published: 04.09.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media