Vil helse avgjøre valget?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Valgkampen er i full sving og helse er et hovedtema. Valgkampen handler om politisk retning, ideologiske veivalg, pengefordeling og hvilket team vi tror er best egnet til å lede landet de neste årene.

  For Legeforeningens del har denne valgkampen blitt ekstra spennende fordi vi har blitt en viktig stemme i debattene om helse og utviklingen av helsetjenesten. Legeforeningen er partipolitisk nøytral. Leger i Norge stemmer på alle partier, og det er en normalfordeling på våre preferanser som yrkesgruppe når vi sammenlikner oss med andre i samfunnet. I denne valgkampen har Legeforeningen likevel valgt å være tydelig i to saker, én fra Høyre og én fra Arbeiderpartiet. Grunnen til det er at vi mener det aller viktigste for helsetjenesten akkurat nå er å bedre situasjonen for de offentlige sykehusene.

  Med det som bakgrunn har vi støttet Arbeiderpartiets lovnad om 12 milliarder friske kroner til sykehus, fordi det sammen med muligheten til å lånefinansiere 70% av investeringsprosjektene, vil gi bedre handlingsrom. Vi har sagt at vi er mot Høyres modell om fritt behandlingsvalg, slik vi har fått det presentert, da vi er redd for at det vil hindre den nødvendige opprustningen av sykehusene.

  Etterslepene på bygg og utstyr har vokst og vokst. Helt ferske beregninger viser et samlet investeringsbehov på hele 70 milliarder kroner i neste tiårsperiode. Halvparten av sykehusene er i uakseptabel stand, en tredel av det medisinsk tekniske utstyret er over ti år gammelt. På våre nyeste sykehus er det ikke kjøpt inn nye pc’er på 7 – 8 år. Legionellautbruddene på Radiumhospitalet skyldes eldgamle rør som ikke lar seg rense, og det er ingen planer om utskifting av rørene. En pasient overlevde ikke sykdommen.

  Seks til åtte byggeprosjekter er på vent uten konkrete planer om byggestart. Da blir tidsperspektivet fort 10 – 15 år for de som står først i køen. Og hele tiden strammes det inn på behandlingstilbudet. Mange leger, sykepleiere og andre ansatte merker på kroppen at systemet tvinger fram et for dårlig tilbud. Noe må gjøres med dette nå, og det er et pengespørsmål. Vår vurdering er at det ikke er mulig å få til de nødvendige investeringene med dagens modell og budsjett. Vi mener derfor at en investeringspakke til bygg og utstyr er nødvendig.

  Bedre organisering vil også hjelpe. Leger bruker nå kun 43% av arbeidstiden sin pasientrettet. Ved å ansette støttepersonell, forbedre IKT-systemene og rydde opp i all rapporteringen vil det i hvert fall være mulig å komme tilbake til nivået i 2004 på 60%. Hvorfor hovedfokus på sykehusene? Fordi det begynner å haste, fordi det er et regjeringsvalg og sykehusene eies av staten, og fordi vi tror på at det å bedre sykehusenes situasjon vil gi positive overslagseffekter på andre deler av helsetjenesten.

  Når det gjelder bruken av private, mener vi at det er helt nødvendig å ta i bruk private løsninger i større grad enn det som gjøres i dag. Det gjelder både sykehus og avtalespesialister. Avtalespesialistene er effektive og gir god kontinuitet både for pasienter og fastleger. Det er på tide å åpne opp for flere hjemler forskjellige steder i landet.

  At helse har blitt hovedtema i denne valgkampen viser hvor viktig et godt helsetilbud er for befolkningen. Vi ønsker å bidra så godt vi kan til trygge helsetjenester av ypperste kvalitet, for alle.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media