Mindre rus etter motiverende intervju

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En til to samtaler med motiverende intervju under innleggelse i akuttpsykiatrisk avdeling førte til mindre rusbruk to år senere.

  Mange pasienter som legges inn i psykiatriske akuttavdelinger har stort rusmiddelforbruk. Innleggelsen varer gjerne bare noen dager, og mange har liten eller ingen oppfølging av rusproblemene sine etter utskrivning. Motiverende intervju er en veldokumentert samtalemetode som søker å skape atferdsendring gjennom å undersøke personens egne grunner og motiver for å endre livsførsel. Først når personen blir bevisst sine egne ønsker og endringsmuligheter, kan forandring finne sted.

  I en åpen randomisert kontrollert studie ved St. Olavs hospital, avdeling Østmarka undersøkte vi effekten av 1 – 2 korte samtaler med motiverende intervju til pasienter med rusmiddelbruk innlagt i akuttpsykiatrisk avdeling. 135 pasienter ble inkludert, hvorav 67 ble randomisert til motiverende intervju i tillegg til vanlig behandling, mens 68 kun fikk vanlig behandling. Selvrapportert rusmiddelbruk siste tre måneder ble registrert etter 3, 6, 12 og 24 måneder.

  Begge gruppene rapporterte om redusert rusmiddelforbruk det første året. Etter to år ruset pasientene i kontrollgruppen seg like mye som før studien, mens de i intervensjonsgruppen fortsatt ruset seg mindre.

  Vi ble overrasket over langtidsfunnene, da andre studier har vist effekt stort sett ved kortere oppfølgingstid. Det er viktig med flere behandlingsstudier av personer med psykiske lidelser der oppfølgingen strekker seg over mer enn ett år. En innleggelse kan være en unik sjanse til å gjøre et kortvarig motiverende intervju og hjelpe pasienten til å redusere sin rusmiddelbruk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media