Aksjonsforskning og lindrende behandling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hockley, Jo

  Froggatt, Katherine

  Heimerl, Katharina

  Participatory research in palliative care

  Actions and reflections. 190 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 33

  ISBN 987-0-19-964415-5

  Formålet med denne utgivelsen er å gi en innføring i aksjonsforskning. Aksjonsforskning er en tilnærming der idealet er at den som kjenner problemene, må være aktivt med i forskningsprosessen. Et vesentlig kjennetegn ved denne typen forskning er at den skal innebære en endring av praksis. Forsker og aktør er likeverdige partnere i en felles undersøkelsesprosess. Det er et demokratisk samarbeidsideal der forskningen er en syklisk prosess med felles identifisering av et problem, planlegging av endring, gjennomføring av endring og evaluering.

  Aksjonsforskning er ikke en metode eller en særegen type data, men et helhetlig forskningsopplegg der flere metoder kan brukes underveis. Selv om aksjonsforskning er drevet fremover av forskeren og aktørene i felleskap og gjennom selvrefleksjon, kreves det systematisk og gyldig dokumentasjon på samme måte som med annen forskning, slik at den kan gjøres tilgjengelig for kritisk evaluering.

  Målgruppen er sammensatt: både helsearbeidere og forskere innen lindrende behandling og ledere av behandlingsinstitusjoner for døende. Det er med andre ord ment som en grunnleggende innføring, også til interesserte uten forskningserfaring.

  Boken er delt inn i tre deler. I den første delen plasserer forfatterne aksjonsforskning i det metodologiske landskapet og forklarer det teoretiske grunnlaget for denne forskningsmetoden. Del to er viet flere eksempler på aksjonsforskning med palliative problemstillinger, mens man i siste del tar for seg spesifikke problemstillinger som er aktuelle ved denne forskningstilnærmingen.

  I tillegg til de tre redaktørene er det 19 bidragsytere. De tre redaktørene har flere års erfaring fra palliativ forskning og kunnskap om både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

  Gjennom mange konkrete eksempler på aksjonsforskning gir bidragsyterne en grei innføring i denne forskningstilnærmingen. De legger ikke skjul på mange mulige fallgruver ved denne tilnærmingen, og konstaterer at aksjonsforskning ikke er for pyser. Dersom man er nysgjerrig på hva aksjonsforskning er, kan denne boken både gi noen svar på det, og enten inspirere til eller avskrekke fra videre planlegging av forskningsprosjekter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media