«Samstemmingsprosjektet» er lansert

Sara Underland Mjelva Om forfatteren
Artikkel

25. april ble «samstemmingsprosjektet» – et viktig elektronisk verktøy som vil hjelpe fastlegene til å sørge for mer korrekte medikamentlister, lansert.

Marit Hermansen er gjenvalgt som leder av NFA. Foto Lise B. Johannessen

– Vi er stolte av at Norsk forening for allmennmedisin har vært pådriver i arbeidet for å utvikle et slikt samstemmingsverktøy, forteller foreningens leder Marit Hermansen.

– Prosjektet bidrar ikke bare til å lette fastlegens arbeidshverdag, men bedrer også pasientsikkerheten ved at pasientenes medikamentlister til en hver tid er oppdaterte, sier hun.

Etterlyst lenge

Et elektronisk verktøy som forenkler jobben med slik samstemming, vil forkorte tidsbruken og bidra til at en større andel av fastlegens legemiddellister til enhver tid er oppdaterte. Et slikt verktøy har lenge vært etterlyst av fastlegene. Prosjektets målsetting har vært å etablere et slikt system.

Helsetjenesten har stadig flere behandlere og et økende antall pasienter som bruker mange medikamenter. Mange sykehusinnleggelser skyldes feil bruk av medisin. Medikamentlister hos ulike behandlere er ofte ulike. Dette viser at samstemming av medisinlister er et viktig grep for å øke pasientsikkerheten.

Hva er samstemming av medisinlister?

I dag finnes det ingen «sann» liste over hva en pasient bruker av medikamenter. Om det finnes noen, er det i så fall pasienten selv som besitter listen. Samtidig er det en rekke lister over pasientens legemidler: i fastlegens elektroniske pasientjournal, hos pleie- og omsorgstjenesten, i sykehusenes elektroniske pasientjournal, på apotekene osv.

Når pasienten går mellom fastlegen, sykehus, apotek osv. vil disse listene endres, men uten noen form for automatisk oppdatering. Når endringer i pasientens legemidler skjer på ett nivå i helsevesenet, sendes det beskjed om endringen til fastlegen, men beskjeden er i fritekstformat og det er en stor manuell jobb for fastlegen å holde sin egen liste oppdatert med de opplysningene som han/hun mottar fra ulike samarbeidspartnere.

En uformell tidsbruksstudie har vist at det oftest tar 2 – 20 minutter per pasient å foreta en slik samstemming. En grov beregning viser at fastlegen ville måtte benytte et sted mellom 1,5 og 30 timer per uke for å holde alle pasienters medikamentlister oppdatert. Derfor blir slik samstemming ofte utsatt eller ikke gjort. Det resulterer i at fastlegens lister ikke er korrekte. Dette bekreftes av studier som viser at fastlegenes medikamentlister er feil i 40 – 90 % av tilfellene.

Vellykket

I 2011 besluttet NFA å ta ansvar for utvikling av et samstemmingsvektøy. Initiativet kom fra NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal (EPJ). Referansegruppen kom i 2010 med forslag til en rekke forbedringer av EPJ-funksjonalitet, kalt «EPJ-løftet». Etter en bevilgning fra Helsedirektoratet ble det i 2011 satt i gang et forprosjekt med representanter fra NFA og daværende KITH, hvor man utredet og prioriterte noen av forslagene fra «EPJ-løftet». Utvikling av et elektronisk verktøy for å lette samstemming av legemiddellister fikk førsteprioritet. Etter en ny bevilgning fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet ble det i 2012 satt i gang et hovedprosjekt for utvikling av samstemmingsverktøyet. Prosjektet er nå ferdig, og resultatene har vært svært vellykkede. Fastleger som har tatt systemet i bruk, er godt fornøyd.

Nytt styre i NFA

Marit Hermansen er gjenvalgt som leder av NFA for to nye år. Øvrige styremedlemmer er: Petter Brelin (nestleder), Morten Laudal, Torgeir Hoff Skavøy, Fuk Tai Sundvor, Bente Prytz Mjølstad og Mai-Lill Johansen.

Les mer. www.legeforeningen.no/nfa

Anbefalte artikler