Fremtidens spesialitetsstruktur skapte engasjement

Mattis Dahl Åmotsbakken Om forfatteren
Artikkel

Fremtidig spesialitetsstruktur var den store debatten på landsstyremøtets andre dag. Kirurgi og indremedisin engasjerte delegatene.

Hans Petter Aarseth innledet fra Helsedirektoratet. Foto Stein Runar Østigaard

Leder av yngre legers forening Johan Torgersen, redegjorde for prosjektgruppens mandat og arbeid for landsstyret. En offensiv og entusiastisk Torgersen kunne fra talerstolen fortelle landsstyret at onsdagens debatt hadde en todelt hensikt.

– Vi skal her i dag etablere og videreføre prinsipiell politikk og samtidig gi tilbakemelding på Helsedirektoratets arbeid, sa Torgersen.

Landsstyret støttet sentralstyrets forslag om at Legeforeningen skal jobbe for at grenspesialitetene barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og urologi omgjøres til hovedspesialiteter.

Uenighet om spesialitetsstruktur i indremedisin

Allerede under innledningsforedragene var det mange som tegnet seg på talerlisten og det var tydelig at spesialitetsstrukturen engasjerte delegatene.

Prosjektgruppelederen meddelte landsstyret at det ikke er enighet om spesialitetsstruktur i indremedisin, men at det er stor enighet om behovet for en styrking av generell indremedisin.

– Flertallet i høringsrunden ønsker at man beholder hoved- og grenspesialiteter i indremedisin, sa Torgersen. Kardiologene ønsker å bli hovedspesialitet.

Cecilie Risøe, styremedlem i norsk cardiologisk selskap, ønsket en hurtig overgang. – Det er viktig at endringen skjer hurtig. Fagutviklingen går fort og det har utviklet seg uformell subspesialisering, sa Risøe til landsstyret.

Petter Brelin fra Norsk Forening for Allmennmedisin vektla nødvendigheten av breddekompetanse.

– Breddekompetanse i sykehus er viktig for pasientene og for oss. Vi fastleger trenger hjelp fra breddekompetente leger i sykehus, og vi vil takke indremedisinerne, som ikke har kastet seg på bølgen om å gjøre om alle grenspesialitetene til hovedspesialiteter, sa Brelin fra talerstolen.

Landsstyret støttet sentralstyrets forslag om å søke konsensus i de indremedisinske fagmiljøene om fremtidig spesialitetsstruktur og å konsekvensutrede hva en overgang til hovedspesialiteter vil ha for breddekompetansen, vaktberedskapen og relasjonen mellom spesialitetene.

Johan Torgersen innledet fra Legeforeningen. Foto Stein Runar Østigaard

Kritisk til forslag om nedkorting av spesialitetsutdanningen

Hans Petter Aarseth, prosjektleder i Helsedirektoratet, gjennomgikk hovedpunktene i direktoratets utkast til rapport om ny spesialitetsstruktur. I forslaget skisseres det en nedkorting av utdanningsløpet. Turnustjenesten er her foreslått som en inkludert del av utdanningen.

Det kom mange reaksjoner fra delegatene på innholdet i direktoratets utredning når det gjelder forskning i utdanningsløpet og lengden på spesialistutdanningen. Landsstyret understreket sterkt betydningen av forskningen og at dens plass må bevares i spesialistutdanningen. Legeforeningen vil arbeide for at forskningens plass i spesialistutdanningen ivaretas på dagens nivå.

– Forskning er en viktig del av legers grunn-, videre- og etterutdanning, meddelte Torgersen landsstyret. Legeforeningen er bekymret for nedkortingen i utdanningen og dette engasjerte mange delegater. – Det har vært mye tilbakemelding på utdanningslengde! Vi frykter at den ferdige spesialisten har et lavere nivå med den nye spesialiststrukturen enn den man har i dag. Reduksjon i den spisse enden av spesialiseringstiden gjør at vi blir skeptiske, sier Torgersen.

Legeforeningen gjennomførte i 2007 – 09 et omfattende utredningsarbeid som resulterte i en rapport om spesialistutdanningen av leger. I etterkant av utredningen meldte flere fagmiljøer inn ønsker om endring i spesialitetsstrukturen.

Parallelt med Legeforeningens arbeid gjennomfører Helsedirektoratet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, en omfattende gjennomgang av spesialistområdet.

De konkrete tilbakemeldingene fra fagmiljøene om behov for endringer og et ønske om å spille inn synspunkter til myndighetenes arbeid, var hovedgrunnene til at sentralstyret 13.6. 2012 besluttet å iverksette et utredningsarbeid om spesialitetsstruktur. Arbeidet startet høsten 2012 og prosjektgruppen fremla sin rapport for sentralstyret 20.2. 2013.

Anbefalte artikler